OPEN ACCESS

List of Articles

Volume 19, Issue 4, April 2019

Cover Page and Content

Evidence of Organonitrate Formation at a High Altitude Site, Mahabaleshwar, during the Pre-monsoon Season

Vyoma Singla, Subrata Mukherjee , Govindan Pandithurai, Kundan K. Dani, Pramod D. Safai

Identification of Long-range Transported Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Snow at Mt. Tateyama, Japan

Kazuichi Hayakawa , Ning Tang, Edward G. Nagato, Akira Toriba, Kazuma Aoki
Article In Press
DOI: 10.4209/aaqr.2018.05.0153
PDF

Climatology and Chemistry of Surface Ozone and Aerosol under Alpine Conditions in East Siberia

Vladimir L. Potemkin , Lydmila P. Golobokova, Tamara V. Khodzher
Article In Press
DOI: 10.4209/aaqr.2018.05.0172
PDF

Aerial Observation of Atmospheric Nanoparticles on Fukue Island, Japan

Kwangyul Lee, Indra Chandra, Takafumi Seto, Yayoi Inomata , Masahiko Hayashi, Akinori Takami, Ayako Yoshino, Yoshio Otani

Aerosol Pollution Characterization before Chinese New Year in Zhengzhou in 2014

Xiuli Wei , Huaqiao Gui, Jianguo Liu, Jie Zhang, Schwab James, Minguang Gao
Accepted Manuscripts
DOI: 10.4209/aaqr.2018.06.0226
PDF

Characteristics of Air Pollutants and Greenhouse Gases at a Regional Background Station in Southwestern China

Linjun Cheng, Dongsheng Ji , Jun He, Liang Li, Li Du, Yang Cui, Hongliang Zhang, Luxi Zhou, Zhiqing Li, Yingxing Zhou, Chengyuan Miao, Zhengyu Gong, Yuesi Wang
Accepted Manuscripts
DOI: 10.4209/aaqr.2018.11.0397
PDF

Characteristics and Formation Mechanisms of Sulfate and Nitrate in Size-segregated Atmospheric Particles from Urban Guangzhou, China

Feng Jiang, Fengxian Liu, Qinhao Lin, Yuzhen Fu, Yuxiang Yang, Long Peng, Xiufeng Lian, Guohua Zhang , Xinhui Bi, Xinming Wang, Guoying Sheng

Elemental Composition, Morphology and Sources of Fine Particulates (PM2.5) in Hefei City, China

Huaqin Xue, Guijian Liu , Hong Zhang, Ruoyu Hu, Xin Wang
Accepted Manuscripts
DOI: 10.4209/aaqr.2018.09.0341
PDF

Applicability of Optical and Diffusion Charging-Based Particulate Matter Sensors to Urban Air Quality Measurements

Joel Kuula , Heino Kuuluvainen, Topi Rönkkö, Jarkko V. Niemi, Erkka Saukko, Harri Portin, Minna Aurela, Sanna Saarikoski, Antti Rostedt, Risto Hillamo, Hilkka Timonen

Three-Year Long Source Apportionment Study of Airborne Particles in Ulaanbaatar Using X-Ray Fluorescence and Positive Matrix Factorization

Gerelmaa Gunchin , Manousos Manousakas, Janos Osan, Andreas Germanos Karydas, Konstantinos Eleftheriadis, Sereeter Lodoysamba, Dagva Shagjjamba, Alessandro Migliori, Roman Padilla-Alvarez, Christina Streli, Iain Darby
Article In Press
DOI: 10.4209/aaqr.2018.09.0351
PDF

Impact of Atmospheric Circulation and Meteorological Parameters on Wintertime Atmospheric Extinction in Chengdu and Chongqing of Southwest China during 2001–2016

Guangming Shi, Fumo Yang , Leiming Zhang, Tianliang Zhao, Jun Hu

Biological and Chemical Air Pollutants in Urban Area of Central Europe: Coexposure Assessment

Łukasz Grewling , Agata Frątczak, Łukasz Kostecki, Małgorzata Nowak, Agata Szymańska, Paweł Bogawski

Aerosol Impacts on Meteorological Elements and Surface Energy Budget over an Urban Cluster Region on the Yangtze River Delta

Xiaolu Ling , Xiaomen Han
Accepted Manuscripts
DOI: 10.4209/aaqr.2017.12.0602
PDF

Effects of Variations in Injection Timing on Persistent Organic Pollutant Emissions from a Diesel Engine

Yixiu Zhao, Kangping Cui , Jingning Zhu, Shida Chen, Lin-Chi Wang , Justus Kavita Mutuku
Accepted Manuscripts
DOI: 10.4209/aaqr.2019.03.0112
PDF

Bioaerosol Concentrations and Size Distributions during the Autumn and Winter Seasons in an Industrial City of Central China

Ting Liu, L.-W. Antony Chen , Mi Zhang, John G. Watson, Judith C. Chow, Junji Cao, Hongyu Chen, Wei Wang, Jiaquan Zhang, Changlin Zhan, Hongxia Liu, Jingru Zheng, Naiwen Chen, Ruizhen Yao, Wensheng Xiao
Article In Press
DOI: 10.4209/aaqr.2018.11.0422
PDF

Impact of Biomass Burning in South and Southeast Asia on Background Aerosol in Southwest China

Yuanxin Liang, Huizheng Che , Ke Gui, Yu Zheng, Xianyi Yang, Xiaopan Li, Chao Liu, Zhizhong Sheng, Tianze Sun, Xiaoye Zhang
Article In Press
DOI: 10.4209/aaqr.2018.08.0324
PDF

Effect of Large-scale Biomass Burning on Aerosol Optical Properties at the GAW Regional Station Pha Din, Vietnam

Nicolas Bukowiecki , Martin Steinbacher, Stephan Henne, Nhat Anh Nguyen, Xuan Anh Nguyen, Anh Le Hoang, Dac Loc Nguyen, Hoang Long Duong, Guenter Engling, Günther Wehrle, Martin Gysel, Urs Baltensperger
Accepted Manuscripts
DOI: 10.4209/aaqr.2018.11.0406
PDF

Inhalation Exposure and Respiratory Protection of Home Healthcare Workers Administering Aerosolized Medications (Simulation Study)

Katherine Ollier, Maija Leppänen, Bingbing Wu, Michael Yermakov, Nicholas C. Newman, Tiina Reponen, Sergey A. Grinshpun
Article In Press
DOI: 10.4209/aaqr.2018.10.0366
PDF

Experiments on Enhancing the Particle Charging Performance in an Electrostatic Precipitator

Chenghang Zheng, Dawei Duan, Qianyun Chang, Shaojun Liu, Zhengda Yang, Xintao Liu, Weiguo Weng, Xiang Gao
Accepted Manuscripts
DOI: 10.4209/aaqr.2018.11.0400
PDF
;