OPEN ACCESS

List of Articles

Volume 17, Issue 8, August 2017

Cover Page and Content

Fogs and Air Quality on the Southern California Coast

Alexandra J. Boris, Denise C. Napolitano, Pierre Herckes, Andrea L. Clements, Jeffrey L. Collett, Jr.

Chemical Composition Characteristics of PM2.5 in Three Cities in Henan, Central China

Nan Jiang, Yue Guo, Qun Wang, Panru Kang, Ruiqin Zhang , Xiaoyan Tang
Article In Press
DOI: 10.4209/aaqr.2016.10.0463
PDF

Characteristics of Particulate-Phase Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in the Atmosphere over the Central Himalayas

Pengfei Chen, Chaoliu Li, Shichang Kang , Maheswar Rupakheti, Arnico K. Panday, Fangping Yan, Quanlian Li, Qianggong Zhang, Junming Guo, Zhenming Ji, Dipesh Rupakheti, Wei Luo
Article In Press
DOI: 10.4209/aaqr.2016.09.0385
PDF

Comparison of Aerosol Hygroscopcity, Volatility, and Chemical Composition between a Suburban Site in the Pearl River Delta Region and a Marine Site in Okinawa

Mingfu Cai, Haobo Tan , Chak K. Chan, Michihiro Mochida, Shiro Hatakeyama, Yutaka Kondo, Misha I. Schurman, Hanbing Xu, Fei Li, Kojiro Shimada, Liu Li, Yange Deng, Hikari Yai, Atsushi Matsuki, Yiming Qin, Jun Zhao
Article In Press
DOI: 10.4209/aaqr.2017.01.0020
PDF

Transboundary Transport of Nitrogen Oxides from the Asian Continent to Fukue Island, Japan: Analyses of Long-Range Transport of Nitrogen Compounds

Yasuhiro Sadanaga , Ryo Takaji, Akinori Takami, Hiroshi Bandow

Characteristics of Water-Soluble Inorganic Components and Acidity of PM2.5 in a Coastal City of China

Xin Wu, Junjun Deng, Jinsheng Chen , Youwei Hong, Lingling Xu, Liqian Yin, Wenjiao Du, Zhenyu Hong, Nanzhen Dai, Chung-Shin Yuan
Article In Press
DOI: 10.4209/aaqr.2016.11.0513
PDF

Modeling the Long-Range Transport of Particulate Matters for January in East Asia using NAQPMS and CMAQ

Zhe Wang , Syuichi Itahashi, Itsushi Uno, Xiaole Pan, Kazuo Osada, Shigekazu Yamamoto, Tomoaki Nishizawa, Kei Tamura, Zifa Wang

Influence of Cloud/Fog on Atmospheric VOCs in the Free Troposphere: A Case Study at Mount Tai in Eastern China

Fengchun Yang, Yan Wang , Hongli Li , Minmin Yang, Tao Li, Fangfang Cao, Jianmin Chen, Zhe Wang

Contributions of Long-Range Transported and Locally Emitted Nitrate in Size-Segregated Aerosols in Japan at Kyushu and Okinawa

Shiori Tatsuta, Kojiro Shimada, Chak K. Chan, Yong Pyo Kim, Neng-Huei Lin, Akinori Takami, Shiro Hatakeyama

Aqueous Secondary Organic Aerosol Formation in Ambient Cloud Water Photo-Oxidations

Misha I. Schurman , Alexandra Boris, Yury Desyaterik, Jeffrey L. Collett Jr.

Indoor Air Pollution Levels in Decorated Residences and Public Places over Xi’an, China

Tian Chang, Dongxiao Ren, Zhenxing Shen , Yu Huang, Jian Sun, Junji Cao, Jiyang Zhou, Hongxia Liu, Hongmei Xu, Chunli Zheng, Hua Pan, Chi He

Model Estimation of Sulfate Aerosol Sources Collected at Cape Hedo during an intensive Campaign in October–November, 2015

Syuichi Itahashi , Shiro Hatakeyama, Kojiro Shimada, Shiori Tatsuta, Yuta Taniguchi, Chak Keung Chan, Yong Pyo Kim, Neng-Huei Lin, Akinori Takami
Article In Press
DOI: 10.4209/aaqr.2016.12.0592
PDF

Chemical Analysis of Particulate Matter in the Harvest Period in an Agricultural Region of Eastern China

Danni Liang, Xian Ma, Jinsheng Zhang, Zejun Liu, Jianhui Wu , Yinchang Feng, Yufen Zhang
Article In Press
DOI: 10.4209/aaqr.2016.08.0372
PDF

Concentration Variations in Particulate Matter in Seoul Associated with Asian Dust and Smog Episodes

Young Sung Ghim , Jin Young Kim, Young-Soo Chang
Article In Press
DOI: 10.4209/aaqr.2016.09.0414
PDF

Chemical Characterization and Source Apportionment of PM2.5 during Spring and Winter in the Yangtze River Delta, China

Wenjiao Du, Yanru Zhang, Yanting Chen, Lingling Xu , Jinsheng Chen , Junjun Deng, Youwei Hong, Hang Xiao

A Comparative Study on Fog and Dew Water Chemistry at New Delhi, India

Supriya Nath, Sudesh Yadav
Article In Press
DOI: 10.4209/aaqr.2017.01.0033
PDF

Chemical Characterization of Wintertime Aerosols over Islands and Mountains in East Asia: Impacts of the Continental Asian Outflow

Shantanu Kumar Pani, Chung-Te Lee , Charles C.-K. Chou, Kojiro Shimada, Shiro Hatakeyama, Akinori Takami, Sheng-Hsiang Wang, Neng-Huei Lin

Physicochemical Properties of Individual Airborne Particles in Beijing during Pollution Periods

Wenhua Wang, Longyi Shao , Menglong Guo, Cong Hou, Jiaoping Xing, Fan Wu

Transboundary and Local Air Pollutants in Western Japan Distinguished on the Basis of Ratios of Metallic Elements in Size-Segregated Aerosols

Yuta Taniguchi, Kojiro Shimada, Akinori Takami, Neng-Huei Lin, Chak K. Chan, Yong Pyo Kim, Shiro Hatakeyama

PM10 Sampling and AOD Trends during 2016 Winter Fog Season in the Islamabad Region

Gufran Bulbul, Imran Shahid, Farrukh Chishtie , Muhammad Zeeshaan Shahid, Rabia Ali Hundal, Fatima Zahra, Muhammad Imran Shahzad
Accepted Manuscripts
DOI: 10.4209/aaqr.2017.01.0014
PDF

Characterization of PM10 and PM2.5 Source Profiles of Fugitive Dust in Zhengzhou, China

Nan Jiang, Zhe Dong, Yuanqian Xu, Fei Yu, Shasha Yin, Ruiqin Zhang , Xiaoyan Tang
Accepted Manuscripts
DOI: 10.4209/aaqr.2017.04.0132
PDF

In Situ FT-IR and DFT Study of the Synergistic Effects of Cerium Presence in the Framework and the Surface in NH3-SCR

Yinming Fan, Wei Ling, Lifu Dong, Shihui Li, Chenglong Yu, Bichun Huang , Hongxia Xi
Accepted Manuscripts
DOI: 10.4209/aaqr.2017.04.0148
PDF

Integrated Analysis of Dust Transport and Budget in a Severe Asian Dust Event

Yingying Jing, Peng Zhang , Lin Chen, Na Xu
Accepted Manuscripts
DOI: 10.4209/aaqr.2017.05.0170
PDF

Spatial and Temporal Characteristics and Main Contributing Regions of High PM2.5 Pollution in Hong Kong

Hui Ding, Yonghong Liu, Zhi Yu , Ching Cheung, Juanming Zhan
Article In Press
DOI: 10.4209/aaqr.2016.09.0412
PDF

Measurement of Ambient PAHs in Kumamoto: Differentiating Local and Transboundary Air Pollution

Taichi Sugiyama, Kojiro Shimada , Kaori Miura, Neng-Huei Lin, Yong Pyo Kim, Chak K. Chan, Akinori Takami, Shiro Hatakeyama

Combined Impact of Tropical Cyclones and Surrounding Circulations on Regional Haze-Fog in Northern China

Ziqi Cao, Lifang Sheng , Qian Liu, Yina Diao, Wencai Wang, Wenjun Qu
Article In Press
DOI: 10.4209/aaqr.2016.12.0549
PDF

Comparison of PM2.5 Exposure in Hazy and Non-Hazy Days in Nanjing, China

Ting Zhang, Steven N. Chillrud, Junfeng Ji , Yang Chen, Masha Pitiranggon, Wenqing Li, Zhenyang Liu, Beizhan Yan

Characteristics, Sources, and Health Risk Assessment of Trace Elements in PM10 at an Urban Site in Chengdu, Southwest China

Xin Cheng, Yi Huang , Shi-Peng Zhang, Shi-Jun Ni, Zhi-Jie Long
Article In Press
DOI: 10.4209/aaqr.2017.03.0112
PDF

How the Atmosphere over Eastern Himalaya, India is Polluted with Carbonyl Compounds? Temporal Variability and Identification of Sources

Chirantan Sarkar, Abhijit Chatterjee , Dipanjali Majumdar, Arindam Roy, Anjali Srivastava, Sanjay K. Ghosh, Sibaji Raha
Article In Press
DOI: 10.4209/aaqr.2017.01.0048
PDF

Ground-Level NO2 in Urban Beijing: Trends, Distribution, and Effects of Emission Reduction Measures

Nianliang Cheng, Yunting Li , Dawei Zhang, Tian Chen, Feng Sun, Fan Meng, Chen Chen, Bingfen Cheng
Accepted Manuscripts
DOI: 10.4209/aaqr.2017.02.0092
PDF

Evaluation and Application of an Online Coupled Modeling System to Assess the Interaction between Urban Vegetation and Air Quality

Jianbo Yang, Hongnian Liu , Jianning Sun

Characteristics and Sources of Speciated Atmospheric Mercury at a Coastal Site in the East China Sea Region

Lei Zhang, Long Wang, Shuxiao Wang , Hongying Dou, Jianfeng Li, Shu Li, Jiming Hao

Spatial and Temporal Variation of PM2.5 and Atmospheric PCDD/Fs in Northern Taiwan during Winter Monsoon and Local Pollution Episodes

Kai Hsien Chi , Yi Na Li, Ngo Tuan Hung

Seasonal Trends of Atmospheric PAHs in Five Asian Megacities and Source Detection Using Suitable Biomarkers

Mahua Saha, Dusmant Maharana, Rina Kurumisawa, Hideshige Takada , Geok Bee Yeo, Andrea C. Rodrigues, Badal Bhattacharya, Hidetoshi Kumata, Tomoaki Okuda, Kebin He, Yongliang Ma, Fumiyuki Nakajima, Mohamad Pauzi Zakaria, Duong Hoang Giang, Pham Hung Viet

Numerical Simulation and Experimental Validation for the Filtration Performance of Fibrous Air Filter Media with LB Method

Bin Zhou , Yang Xu, Jia-Qi Fan, Li-Ping Chen, Fei Li, Ke Xue
Article In Press
DOI: 10.4209/aaqr.2016.12.0554
PDF

Importance of Long-Range Nitrate Transport Based on Long-Term Observation and Modeling of Dust and Pollutants over East Asia

Itsushi Uno , Kazuo Osada, Keiya Yumimoto, Zhe Wang, Syuichi Itahashi, Xiaole Pan, Yukari Hara, Shigekazu Yamamoto, Tomoaki Nishizawa
Article In Press
DOI: 10.4209/aaqr.2016.11.0494
PDF

Optimized Broadband Extinction Method for Retrieving 500 nm AOD with Long-Term Direct Solar Radiation: Model Test and Application

Jinyuan Xin , Yongjing Ma , Ruixia Liu, Lingbin Kong, Lili Wang, Yining Ma, Wenyu Zhang
Article In Press
DOI: 10.4209/aaqr.2016.12.0591
PDF

An Integrated WRF-CAMx Modeling Approach for Impact Analysis of Implementing the Emergency PM2.5 Control Measures during Red Alerts in Beijing in December 2015

Jia Jia, Shuiyuan Cheng , Lei Liu, Jianlei Lang, Gang Wang, Guolei Chen, Xiaoyu Liu
Article In Press
DOI: 10.4209/aaqr.2017.01.0009
PDF

Regional Impact of Biomass Burning in Southeast Asia on Atmospheric Aerosols during the 2013 Seven South-East Asian Studies Project

Jie Li , Yuqia Zhang, Zifa Wang, Yele Sun, Pingqing Fu, Yingchun Yang, Huili Huang, Jianjun Li, Qiang Zhang, Chuanyao Lin, Neng-Huei Lin
Article In Press
DOI: 10.4209/aaqr.2016.09.0422
PDF

The Source Apportionment of Primary PM2.5 in an Aerosol Pollution Event over Beijing-Tianjin-Hebei Region Using WRF-Chem, China

Yinglong Zhang, Bin Zhu , Jinhui Gao, Hanqing Kang, Peng Yang, Lili Wang, Junke Zhang

Emission Characterization of In-Use Diesel and Gasoline Euro 4 to Euro 6 Passenger Cars Tested on Chassis Dynamometer Bench and Emission Model Assessment

Yao Liu , Simon Martinet, Cédric Louis, Anaïs Pasquier, Patrick Tassel, Pascal Perret
Accepted Manuscripts
DOI: 10.4209/aaqr.2017.02.0080
PDF

Sensitivity Analysis of Chemical Mechanisms in the WRF-Chem Model in Reconstructing Aerosol Concentrations and Optical Properties in the Tibetan Plateau

Junhua Yang, Shichang Kang , Zhenming Ji

Evaluation of Respirator Filter Media under Inhalation-only Conditions

Qiang Wang, Laleh Golshahi , Da-Ren Chen

Role of Plant Leaves in Removing Airborne Dust and Associated Metals on Beijing Roadsides

Yanju Liu , Zheng Yang, Minghao Zhu, Jianxin Yin

Competitive Adsorption of O2 and Toluene on the Surface of FeOx/SBA-15 Catalyst

Meijuan Lu, Rong Huang, Weicheng Xu, Junliang Wu, Mingli Fu, Limin Chen, Daiqi Ye
Article In Press
DOI: 10.4209/aaqr.2016.05.0186
PDF

Investigating Real-World Emissions of China’s Heavy-Duty Diesel Trucks: Can SCR Effectively Mitigate NOx Emissions for Highway Trucks?

Liqiang He, Jingnan Hu , Shaojun Zhang, Ye Wu , Xing Guo, Xing Guo, Jinghao Song, Lei Zu, Xuan Zheng, Xiaofeng Bao

Application of Gas Cyclone–Liquid Jet Absorption Separator for Flue-Gas Desulfurization

Yi-Mou Wang, Xue-Jing Yang, Peng-Bo Fu, Liang Ma , An-Lin Liu, Meng-Ya He
Article In Press
DOI: 10.4209/aaqr.2016.12.0574
PDF

CO2 Capture Behaviors of Amine-Modified Resorcinol-Based Carbon Aerogels Adsorbents

Wenjing Xie, Meiqing Yu, Rui Wang

Study on Catalytic Soot Oxidation over Spinel Type ACo2O4 (A = Co, Ni, Cu, Zn) Catalysts

Shuo Zhang, Xinbo Zhu, Chenghang Zheng, Daqing Hu, Jian Zhang, Xiang Gao
Accepted Manuscripts
DOI: 10.4209/aaqr.2016.12.0564
PDF

Characterization and SCR Performance of Nano-Structured Iron-Manganese Oxides: Effect of Annealing Temperature

Qian Li, Haibo Liu , Tianhu Chen , Dong Chen, Changai Zhang, Bin Xu, Chengzhu Zhu, Yang Jiang
Accepted Manuscripts
DOI: 10.4209/aaqr.2017.07.0229
PDF
;