OPEN ACCESS

Articles online

Recent Articles

Seasonal Variations of Atmospheric Particulate Matter and its Content of Heavy Metals in Klang Valley, Malaysia

Rasheida E. Elhadi, Ahmad Makmom Abdullah , Abdul Halim Abdullah, Zulfa Hanan Ash’aari, Md Firoz Khan

DOI: 10.4209/aaqr.2017.03.0113 | Accepted Manuscripts
PDF


Vertical Ozone Concentration Profiles in the Arabian Gulf Region during Summer and Winter: Sensitivity of WRF-Chem to Planetary Boundary Layer Schemes

Christos Fountoukis , Mohammed A. Ayoub, Luis Ackermann, Daniel Perez-Astudillo, Dunia Bachour, Ivan Gladich, Ross D. Hoehn

DOI: 10.4209/aaqr.2017.06.0194 | Accepted Manuscripts
PDF | Supplemental material


On the Morphology and Composition of Particulate Matter in an Urban Environment

Bahadar Bahadar Zeb, Khan Khan Alam , Armin Armin Sorooshian, Thomas Blaschke, Ifthikhar Ahmad, Imran Shahid

DOI: 10.4209/aaqr.2017.09.0340 | Accepted Manuscripts
PDF


Sensitivity Analysis of PM2.5-Bound Total PCDD/Fs-TEQ Content: In the Case of Wuhu City, China

Weiwei Wang, Kangping Cui , Rong Zhao, Jinning Zhu , Qianli Huang, Wen-Jhy Lee

DOI: 10.4209/aaqr.2017.11.0507 | Article In Press
PDF


Analysis of Aerosol Optical Properties due to a Haze Episode in the Himalayan Foothills: Implications for Climate Forcing

Khan Alam , Rehana Khan, Armin Sorooshian, Thomas Blaschke, Samina Bibi, Humera Bibi

DOI: 10.4209/aaqr.2017.06.0222 | Accepted Manuscripts
PDF


Concentration of Ultrafine Particles near Roadways in An Urban Area in Chicago, Illinois

Sheng Xiang, Zhice Hu, Wenjuan Zhai, Dongqi Wen, Kenneth E. Noll

DOI: 10.4209/aaqr.2017.09.0347 | Accepted Manuscripts
PDF


Spatial Characterization of Black Carbon Mass Concentration in the Atmosphere of a Southeast Asian Megacity: An Air Quality Case Study for Metro Manila, Philippines

Honey Dawn Alas , Thomas Müller, Wolfram Birmili, Simonas Kecorius, Maria Obiminda Cambaliza, James Bernard B. Simpas, Mylene Cayetano, Kay Weinhold, Edgar Vallar, Maria Cecilia Galvez, Alfred Wiedensohler

DOI: 10.4209/aaqr.2017.08.0281 | Accepted Manuscripts
PDF | Supplemental material


Intra-Urban Levels, Spatial Variability, Possible Sources and Health Risks of PM2.5 Bound Phthalate Esters in Xi’an

Jingzhi Wang, Zhibao Dong, Xiaoping Li, Meiling Gao, Steven Sai Hang Ho, Gehui Wang, Shun Xiao, Junji Cao

DOI: 10.4209/aaqr.2017.09.0333 | Accepted Manuscripts
PDF | Supplemental material


Electrostatic Precipitation of Submicron Particles with an Enhanced Unipolar Pre-Charger

Zelong Liao, Yuheng Li, Xiangsheng Xiao, Chen Wang, Shang Cao, Yong Yang

DOI: 10.4209/aaqr.2017.08.0261 | Accepted Manuscripts
PDF


Airborne Particulate Matter: An Investigation of Buildings with Passive House Technology in Hungary

Krisztina Szirtesi , Anikó Angyal, Zoltán Szoboszlai, Enikő Furu, Zsófia Török, Titusz Igaz, Zsófia Kertész

DOI: 10.4209/aaqr.2017.05.0158 | Accepted Manuscripts
PDF


Spatial and Temporal Trends of Short-Term Health Impacts of PM2.5 in Iranian Cities; a Modelling Approach (2013-2016)

Philip K. Hopke, Seyed Saeed Hashemi Nazari, Mostafa Hadei, Maryam Yarahmadi, Majid Kermani, Elham Yarahmadi, Abbas Shahsavani

DOI: 10.4209/aaqr.2017.09.0325 | Accepted Manuscripts
PDF | Supplemental material


Radiative Forcing of Carbonaceous Aerosols over Two Urban Environments in Northern India

Abhilash S. Panicker , Rathod Aditi, Gufran Beig, Kaushar Ali, Fabien Solmon

DOI: 10.4209/aaqr.2017.01.0056 | Accepted Manuscripts
PDF


Weather Condition Dominates Regional PM2.5 Pollutions in the Eastern Coastal Provinces of China during Winter

Zhe Cai, Fei Jiang , Jingming Chen, Ziqiang Jiang, Xiaoyuan Wang

DOI: 10.4209/aaqr.2017.04.0140 | Accepted Manuscripts
PDF


Aerosol Vertical Distribution and Typical Air Pollution Episodes over Northeastern China during 2016 Analyzed by Ground-Based Lidar

Hujia Zhao, Huizheng Che , Yaqiang Wang, Yunsheng Dong, Yanjun Ma, Xiaoxiao Li, Ye Hong, Hongbin Yang, Yuche Liu, Yangfeng Wang, Ke Gui, Tianze Sun, Yu Zheng, Xiaoye Zhang

DOI: 10.4209/aaqr.2017.09.0327 | Accepted Manuscripts
PDF


Gas- and Water-Phase PAHs Emitted from a Single Hydrogen-Oxygen PEM Fuel Cell

Kuo-Lin Huang , Tsung-Hsuan Tsai, Shui-Jen Chen, How-Ran Chao, Yi-Ming Kuo, Jen-Hsiung Tsai

DOI: 10.4209/aaqr.2017.10.0410 | Article In Press
PDF


Chemical Characteristics and Source Apportionment of PM2.5 and Long-Range Transport from Northeast Asia Continent to Niigata in Eastern Japan

Ping Li , Keiichi Sato, Hideo Hasegawa, Minqun Huo, Hiroaki Minoura, Yayoi Inomata, Naoko Take, Akie Yuba, Mari Futami, Tsukasa Takahashi, Yuka Kotake

DOI: 10.4209/aaqr.2017.05.0181 | Accepted Manuscripts
PDF | Supplemental material


Temporal Variation of Atmospheric Static Electric Field and Air Ions and their Relationships to Pollution in Shanghai

Yifan Wang, Yanyu Wang, Junyan Duan, Tiantao Cheng , Hailin Zhu, Xin Xie, Yuehui Liu, Yan Ling, Xiang Li, Hongli Wang, Mei Li, Renjian Zhang

DOI: 10.4209/aaqr.2017.07.0248 | Accepted Manuscripts
PDF


Impact of Dust Storms on NPAHs and OPAHs in PM2.5 in Jinan, China, in Spring 2016: Concentrations, Health Risks, and Sources

Pan Jiang, Lingxiao Yang , Xiangfeng Chen, Ying Gao, Yanyan Li, Junmei Zhang, Tong Zhao, Hao Yu, Wenxing Wang

DOI: 10.4209/aaqr.2017.08.0274 | Accepted Manuscripts
PDF


Effects of Chemical Composition of PM2.5 on Visibility in a Semi-Rural City of Sichuan Basin

Yun-Chun Li , Man Shu, Steven Sai Hang Ho , Jian-Zhen Yu, Zi-Bing Yuan, Zi-Fang Liu, Xian-Xiang Wang, Xiao-Qing Zhao

DOI: 10.4209/aaqr.2017.08.0264 | Article In Press
PDF | Supplemental material


Spectral Properties of Black Carbon Produced during Biomass Burning

Chaithanya D. Jain , Harish S. Gadhavi, Tushar Wankhede, Kanakaraju Kallelapu, Suryasree Sudhesh, Lidiya N. Das, Rahul U. Pai, Achuthan Jayaraman

DOI: 10.4209/aaqr.2017.03.0102 | Article In Press
PDF


Commuting in Los Angeles: Cancer and Non-Cancer Health Risks of Roadway, Light-Rail and Subway Transit Routes

Christopher Lovett, Farimah Shirmohammadi, Mohammad H. Sowlat, Constantinos Sioutas

DOI: 10.4209/aaqr.2017.09.0331 | Article In Press
PDF


Estimates of Atmospheric Aerosols Adhered to the High Voltage Electric wire in the Yangtze River Delta Region of China

Jingliang Hao, Leiming Zhang, Tianliang Zhao , Song Gao, Jie Li, Yongwei Wang

DOI: 10.4209/aaqr.2017.06.0218 | Article In Press
PDF


Source Apportionment of PM10 at an Urban Site of a South Asian Mega City

Imran Shahid , Muhammad Usman Alvi, Muhammad Zeeshaan Shahid, Khan Alam, Farrukh Chishtie

DOI: 10.4209/aaqr.2017.07.0237 | Article In Press
PDF | Supplemental material


Seasonal Characteristics of Black Carbon Aerosol and its Potential Source Regions in Baoji, China

Bianhong Zhou, Qiyuan Wang , Qi Zhou, Zhangquan Zhang, Gehui Wang, Ni Fang, Meijuan Li, Junji Cao

DOI: 10.4209/aaqr.2017.02.0070 | Article In Press
PDF


Nano- and Submicron Particles Emission during Gas Tungsten Arc Welding (GTAW) of Steel: Differences between Automatic and Manual Process

Elena Baracchini, Carlotta Bianco, Matteo Crosera, Francesca Larese Filon, Elena Belluso, Silvana Capella, Giovanni Maina, Gianpiero Adami

DOI: 10.4209/aaqr.2017.07.0226 | Article In Press
PDF


PM2.5 Meets Blood: in vivo Damages and Immune Defense

Xiangyu Zhang, Jingjing Kang, Haoxuan Chen, Maosheng Yao , Jinglin Wang

DOI: 10.4209/aaqr.2017.05.0167 | Article In Press
PDF


Experimental Study on Repetition Frequency of Drop/Jet Movement in Electro-Spraying of Deionized Water

Zhentao Wang , Lin Tian, Lei Xia, Jingliang Dong, Junfeng Wang, Jiyuan Tu

DOI: 10.4209/aaqr.2017.05.0174 | Article In Press
PDF


In Situ FT-IR and DFT Study of the Synergistic Effects of Cerium Presence in the Framework and the Surface in NH3-SCR

Yinming Fan, Wei Ling, Lifu Dong, Shihui Li, Chenglong Yu, Bichun Huang , Hongxia Xi

DOI: 10.4209/aaqr.2017.04.0148 | Article In Press
PDF


Characterization of PM10 and PM2.5 Source Profiles of Fugitive Dust in Zhengzhou, China

Nan Jiang, Zhe Dong, Yuanqian Xu, Fei Yu, Shasha Yin, Ruiqin Zhang , Xiaoyan Tang

DOI: 10.4209/aaqr.2017.04.0132 | Article In Press
PDF | Supplemental material


Ground-Level NO2 in Urban Beijing: Trends, Distribution, and Effects of Emission Reduction Measures

Nianliang Cheng, Yunting Li , Feng Sun, Chen Chen, Buying Wang, Qian Li, Peng Wei, Bingfen Cheng

DOI: 10.4209/aaqr.2017.02.0092 | Article In Press
PDF


Langley Calibration of Sunphotometer using Perez’s Clearness Index at Tropical Climate

Jackson H.W. Chang , Nurul H.N. Maizan, Fuei Pien Chee, Jedol Dayou

DOI: 10.4209/aaqr.2016.10.0455 | Accepted Manuscripts
PDF


;