OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: Water-soluble ions

Characteristics of PM2.5 and Assessing Effects of Emission–Reduction Measures in the Heavy Polluted City of Shijiazhuang, before, during, and after the Ceremonial Parade 2015

Gang Wang, Shuiyuan Cheng , Jianlei Lang , Xiaowen Yang, Xiaoqi Wang, Guolei Chen, Xiaoyu Liu, Hanyu Zhang

DOI: 10.4209/aaqr.2016.05.0181 | Volume: 17| Issue: 2| Pages: 499-512
PDF


Pollution Characteristics of Water-soluble Ions in Aerosols in the Urban Area in Beibei of Chongqing

Yanpei Li, Qingju Hao, Tianxue Wen, Dongsheng Ji, Zirui Liu, Yuesi Wang, Xiaoxi Li, Xinhua He, Changsheng Jiang

DOI: 10.4209/aaqr.2017.11.0500 | Volume: 18| Issue: 7| Pages: 1531-1544
PDF


;