OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: Submicron particles

Deposition Removal of Monodisperse and Polydisperse Submicron Particles by a Negative Air Ionizer

Yi-Ying Wu, Yen-Chi Chen, Kuo-Pin Yu , Yen-Ping Chen, Hui-Chi Shih

DOI: 10.4209/aaqr.2014.08.0166 | Volume: 15| Issue: 3| Pages: 994-1007
PDF


Identification and Chemical Characteristics of Distinctive Chinese Outflow Plumes Associated with Enhanced Submicron Aerosols at the Gosan Climate Observatory

Xiaona Shang, Meehye Lee , Jihyun Han, Eunha Kang, Sang Woo Kim, Örjan Gustafsson, Limseok Chang

DOI: 10.4209/aaqr.2017.03.0115 | Volume: 18| Issue: 2| Pages: 330-342
PDF | Supplemental material


Characterization of PM1-Bound Metallic Elements in the Ambient Air at a High Mountain Site in Northern China

Jun-Jie Yue, Roberta Palmiero, Yang-Yang Han, Yan Wang, Qian-Qian Li, Tuo-Yu Zhang, Meiqing Sun, Hong Wang, Guangping Yu, Xian-Liang Yi, Peng-Hui Li , Ya-Qin Ji , Li-Qiong Guo

DOI: 10.4209/aaqr.2018.04.0129 | Volume: 18| Issue: 12| Pages: 2967-2981
PDF


;