OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: Solvent use

Source Profiles and Chemical Reactivity of Volatile Organic Compounds from Solvent Use in Shanghai, China

Hongli Wang, Yuezhen Qiao, Changhong Chen , Jun Lu, Haixia Dai, Liping Qiao, Shengrong Lou, Cheng Huang, Li Li, Shengao Jing, Jianping Wu

DOI: 10.4209/aaqr.2013.03.0064 | Volume: 14| Issue: 1| Pages: 301-310
PDF


;