OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: Regional air quality forecast

Regional Air Quality Forecast Using a Machine Learning Method and the WRF Model over the Yangtze River Delta, East China

Mengwei Jia, Xinghong Cheng , Tianliang Zhao, Chongzhi Yin, Xiangzhi Zhang, Xianghua Wu, Liming Wang, Renjian Zhang

DOI: 10.4209/aaqr.2019.05.0275 | Volume: 19| Issue: 7| Pages: 1602-1613
PDF


;