OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: Organic carbon

Chemical Compositions of PM2.5 at Two Non-Urban Sites from the Polluted Region in Europe

Barbara Błaszczak , Wioletta Rogula-Kozłowska, Barbara Mathews, Katarzyna Juda-Rezler, Krzysztof Klejnowski, Patrycja Rogula-Kopiec

DOI: 10.4209/aaqr.2015.09.0538 | Volume: 16| Issue: 10| Pages: 2333-2348
PDF


Size-Segregated Characteristics of Carbonaceous Aerosols over the Northwestern Indo-Gangetic Plain: Year Round Temporal Behavior

Atinderpal Singh , Neeraj Rastogi, Anil Patel, R.V. Satish, Darshan Singh

DOI: 10.4209/aaqr.2016.01.0023 | Volume: 16| Issue: 7| Pages: 1615-1624
PDF


Characteristics of Respirable Elemental Carbon (EC) Exposures of Household Waste Collectors

Kyong-Hui Lee, Hye-Jung Jung, Jung-Ah Shin, Hyun-Seok Kwak, Gwang-Yong Yi, Seung-Hun Ryu, Kyeong-Min Lee, Kwon-Chul Ha, Dong-Uk Park

DOI: 10.4209/aaqr.2015.06.0414 | Volume: 16| Issue: 4| Pages: 1000-1009
PDF


Characteristics and Sources of Carbonaceous Aerosols in PM2.5 during Wintertime in Agra, India

Tripti Pachauri, Aparna Satsangi, Vyoma Singla, Anita Lakhani, K. Maharaj Kumari

DOI: 10.4209/aaqr.2012.10.0263 | Volume: 13| Issue: 3| Pages: 977-991
PDF


Characterization, Meteorological Influences and Source Identification of Carbonaceous Aerosols during the Autumn-winter Period in Tianjin, China

Peng-hui Li, Bin Han, Jing Huo, Bing Lu, Xiao Ding, Li Chen, Shao-fei Kong, Zhi-peng Bai , Bin Wang

DOI: 10.4209/aaqr.2011.09.0140 | Volume: 12| Issue: 2| Pages: 283-294
PDF


Indoor/Outdoor Relationships for Organic and Elemental Carbon in PM2.5 at Residential Homes in Guangzhou, China

J.J. Cao , H. Huang, S.C. Lee, Judith C. Chow, C.W. Zou, K.F. Ho, John G. Watson

DOI: 10.4209/aaqr.2012.02.0026 | Volume: 12| Issue: 5| Pages: 902-910
PDF


Determination of Dicarboxylic Acids and Levoglucosan in Fine Particles in the Kanto Plain, Japan, for Source Apportionment of Organic Aerosols

Kimiyo Kumagai , Akihiro Iijima, Misato Shimoda, Yoshinori Saitoh, Kunihisa Kozawa, Hiroyuki Hagino, Kazuhiko Sakamoto

DOI: 10.4209/aaqr.2009.11.0075 | Volume: 10| Issue: 3| Pages: 282-291
PDF


Characterization of Roadside Fine Particulate Carbon and its Eight Fractions in Hong Kong

J.J. Cao, S.C. Lee , K.F. Ho, Kochy Fung, Judith C. Chow, John G. Watson

DOI: 10.4209/aaqr.2006.06.0001 | Volume: 6| Issue: 2| Pages: 106-122
PDF


Characteristics of Organic Carbon and Elemental Carbon in Atmospheric Aerosols in the Urban Area in Beibei, a Suburb of Chongqing

Xiaole Peng, Qingju Hao, Tianxue Wen, Dongsheng Ji, Zirui Liu, Yuesi Wang, Xinhua He, Xiaoxi Li, Changsheng Jiang

DOI: 10.4209/aaqr.2017.11.0450 | Volume: 18| Issue: 11| Pages: 2764-2774
PDF


;