OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: NH3-SCR

Selective Catalytic Reduction of NO over Cu–Mn/OMC Catalysts: Effect of Preparation Method

Xinning Yu, Feifei Cao, Xinbo Zhu, Xuecheng Zhu, Xiang Gao , Zhongyang Luo, Kefa Cen

DOI: 10.4209/aaqr.2015.12.0693 | Volume: 17| Issue: 1| Pages: 302-313
PDF


Enhanced Low-temperature NH3-SCR Activity over Ce-Ti Oxide Catalysts by Hydrochloric Acid Treatment

Ye Jiang , Weiyun Shi, Mingyuan Lu, Qingyi Li, Chengzhen Lai, Wenqian Gao, Lin Yang, Zhengda Yang

DOI: 10.4209/aaqr.2019.04.0184 | Volume: 19| Issue: 11| Pages: 2381-2386
PDF


;