OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: Haze

A Typical Formation Mechanism of Heavy Haze-Fog Induced by Coal Combustion in an Inland City in North-Western China

Tingna Liu, Guoshun Zhuang , Kan Huang , Jing Lin, Qiongzhen Wang, Congrui Deng, Joshua S. Fu

DOI: 10.4209/aaqr.2016.04.0143 | Volume: 17| Issue: 1| Pages: 98-107
PDF


Regional Characteristics of Air Pollutants during Heavy Haze Events in the Yangtze River Delta, China

Honglei Wang , Bin Zhu, Lijuan Shen, Honghui Xu, Junlin An, Chen Pan, Yue'e Li, Duanyang Liu

DOI: 10.4209/aaqr.2015.09.0551 | Volume: 16| Issue: 9| Pages: 2159-2171
PDF | Supplemental material


WRF-Chem Simulation of a Severe Haze Episode in the Yangtze River Delta, China

Kai Sun, Hongnian Liu , Aijun Ding, Xueyuan Wang

DOI: 10.4209/aaqr.2015.04.0248 | Volume: 16| Issue: 5| Pages: 1268-1283
PDF


Atmospheric Deposition of 7Be in the Southeast of China: A Case Study in Xiamen

Lihao Zhang, Weifeng Yang , Min Chen, Zhou Wang, Peng Lin, Ziming Fang, Yusheng Qiu, Minfang Zheng

DOI: 10.4209/aaqr.2015.03.0182 | Volume: 16| Issue: 1| Pages: 105-113
PDF


Particulate Matter Distributions in China during a Winter Period with Frequent Pollution Episodes (January 2013)

Jingkun Jiang , Wei Zhou, Zhen Cheng, Shuxiao Wang, Kebin He, Jiming Hao

DOI: 10.4209/aaqr.2014.04.0070 | Volume: 15| Issue: 2| Pages: 494-503
PDF | Supplemental material


Secondary Formation of Sulfate and Nitrate during a Haze Episode in Megacity Beijing, China

Xingang Liu , Kang Sun, Yu Qu, Min Hu, Yele Sun, Fang Zhang, Yuanhang Zhang

DOI: 10.4209/aaqr.2014.12.0321 | Volume: 15| Issue: 6| Pages: 2246-2257
PDF


Estimation of the Main Factors Influencing Haze, Based on a Long-term Monitoring Campaign in Hangzhou, China

Zhi-mei Xiao, Yu-fen Zhang , Sheng-mao Hong, Xiao-hui Bi, Li Jiao, Yin-chang Feng, Yu-qiu Wang

DOI: 10.4209/aaqr.2011.04.0052 | Volume: 11| Issue: 7| Pages: 873-882
PDF


A Study of Characteristics and Origins of Haze Pollution in Zhengzhou, China, Based on Observations and Hybrid Receptor Models

Si Wang, Shaocai Yu , Pengfei Li, Liqiang Wang, Khalid Mehmood, Weiping Liu, Renchang Yan, Xianjue Zheng

DOI: 10.4209/aaqr.2016.06.0238 | Volume: 17| Issue: 2| Pages: 513-528
PDF


Topological Characterization of Haze Episodes Using Persistent Homology

Nur Fariha Syaqina Zulkepli , Mohd Salmi Md Noorani, Fatimah Abdul Razak, Munira Ismail, Mohd Almie Alias

DOI: 10.4209/aaqr.2018.08.0315 | Volume: 19| Issue: 7| Pages: 1614-1624
PDF


;