OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: Dust storm

Multi-Satellite Observation of an Intense Dust Event over Southwestern China

Rong Li, Jianhua Gong, Jieping Zhou , Wenyi Sun, Abdoul Nasser Ibrahim

DOI: 10.4209/aaqr.2014.02.0031 | Volume: 15| Issue: 1| Pages: 263-270
PDF


Studies on a Severe Dust Storm in East Asia and Its Impact on the Air Quality of Nanjing, China

Xiao-Xian Huang, Ti-Jian Wang , Fei Jiang, Jing-Biao Liao, Yan-Feng Cai, Chang-Qin Yin, Jia-Lei Zhu, Yong Han

DOI: 10.4209/aaqr.2012.05.0108 | Volume: 13| Issue: 1| Pages: 179-193
PDF


Micro-Meteorological Elements and Their Vertical Profiles during a Dust Event over a Loess Plateau in March 2010

Xiao-Lu Ling, Wei-Dong Guo , Qian-Fei Zhao, Ye Liu, Jian-Rong Bi

DOI: 10.4209/aaqr.2011.11.0198 | Volume: 12| Issue: 6| Pages: 1200-1208
PDF


Chemical Characteristics of Particulate Matter during a Heavy Dust Episode in a Coastal City, Xiamen, 2010

Jinping Zhao, Fuwang Zhang, Ya Xu, Jinsheng Chen , Liqian Yin, Xuesong Shang, Lingling Xu

DOI: 10.4209/aaqr.2010.09.0073 | Volume: 11| Issue: 3| Pages: 299-308
PDF


Physicochemical Characterization and Origin of the 20 March 2002 Heavy Dust Storm in Beijing

Renjian Zhang , Zifa Wang, Zhenxin Shen, S. Yabuki, Y. Kanai, A. Ohta

DOI: 10.4209/aaqr.2006.09.0004 | Volume: 6| Issue: 3| Pages: 268-280
PDF


;