OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: Bibliometric analysis

Global Research Trends in Health Effects of Volatile Organic Compounds during the Last 16 Years: A Bibliometric Analysis

Shumin Cheng, Jiale Zhang, Yujing Wang, Daqing Zhang, Guopeng Teng, Guo-Ping Chang-Chien, Qianli Huang , Yu-Bo Zhang , Ping Yan

DOI: 10.4209/aaqr.2019.06.0327 | Volume: 19| Issue: 8| Pages: 1834-1843
PDF


;