OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: Air pollutants

Air Quality, Patterns and Otolaryngology Health Effects of Air Pollutants in Beijing in 2013

Fengying Zhang , Jin Xu, Li Wang, Jinmei Lu, Yonghua Li, Yong Ni, Wuyi Wang , Thomas Krafft

DOI: 10.4209/aaqr.2015.05.0297 | Volume: 16| Issue: 6| Pages: 1464-1472
PDF


Effect of Negative Air Ions on Fog and Smoke

V.S. Sawant , G.S. Meena, D.B. Jadhav

DOI: 10.4209/aaqr.2011.11.0214 | Volume: 12| Issue: 5| Pages: 1007-1015
PDF


Chaos in Air Pollutant Concentration (APC) Time Series

Chung-Kung Lee , Shu-Chen Lin

DOI: 10.4209/aaqr.2008.09.0039 | Volume: 8| Issue: 4| Pages: 381-391
PDF


Characteristics of Air Pollutants and Greenhouse Gases at a Regional Background Station in Southwestern China

Linjun Cheng, Dongsheng Ji , Jun He, Liang Li, Li Du, Yang Cui, Hongliang Zhang, Luxi Zhou, Zhiqing Li, Yingxin Zhou, Shengyuan Miao, Zhengyu Gong, Yuesi Wang

DOI: 10.4209/aaqr.2018.11.0397 | Volume: 19| Issue: 5| Pages: 1007-1023
PDF


;