OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: Aerosol nanoparticle

Thermophoresis and Brownian Motion Effects on Nanoparticle Deposition Inside a 90° Square Bend Tube

Zhao-Qin Yin, Xian-Feng Li, Fu-Bing Bao , Cheng-Xu Tu, Xiao-Yan Gao

DOI: 10.4209/aaqr.2018.02.0047 | Volume: 18| Issue: 7| Pages: 1746-1755
PDF


;