OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: Aerosol acidity

Particle Liquid Water Content and Aerosol Acidity Acting as Indicators of Aerosol Activation Changes in Cloud Condensation Nuclei (CCN) during Pollution Eruption in Guangzhou of South China

Junyan Duan, Rui Lyu, Yanyu Wang, Xin Xie, Yunfei Wu, Jun Tao, Tiantao Cheng , Yuehui Liu, Yarong Peng, Renjian Zhang , Qianshan He, Wei Ga, Xianming Zhang, Qian Zhang

DOI: 10.4209/aaqr.2019.09.0476 | Volume: 19| Issue: 12| Pages: 2662-2670
PDF | Supplemental material


;