OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: Yangtze River Delta

Regional Characteristics of Air Pollutants during Heavy Haze Events in the Yangtze River Delta, China

Honglei Wang , Bin Zhu, Lijuan Shen, Honghui Xu, Junlin An, Chen Pan, Yue'e Li, Duanyang Liu

DOI: 10.4209/aaqr.2015.09.0551 | Volume: 16| Issue: 9| Pages: 2159-2171
PDF | Supplemental material


WRF-Chem Simulation of a Severe Haze Episode in the Yangtze River Delta, China

Kai Sun, Hongnian Liu , Aijun Ding, Xueyuan Wang

DOI: 10.4209/aaqr.2015.04.0248 | Volume: 16| Issue: 5| Pages: 1268-1283
PDF


Source Profiles of Volatile Organic Compounds from Biomass Burning in Yangtze River Delta, China

Hongli Wang, Shengrong Lou, Cheng Huang, Liping Qiao, Xibin Tang, Changhong Chen , Limin Zeng, Qian Wang, Min Zhou, Sihua Lu, Xuena Yu

DOI: 10.4209/aaqr.2013.05.0174 | Volume: 14| Issue: 3| Pages: 818-828
PDF


Chemical Characterization and Source Apportionment of PM2.5 during Spring and Winter in the Yangtze River Delta, China

Wenjiao Du, Yanru Zhang, Yanting Chen, Lingling Xu , Jinsheng Chen , Junjun Deng, Youwei Hong, Hang Xiao

DOI: 10.4209/aaqr.2017.03.0108 | Volume: 17| Issue: 9| Pages: 2165-2180
PDF | Supplemental material


Pollution Characteristics and Source Apportionment of PM2.5-Bound n-Alkanes in the Yangtze River Delta, China

Zhenyu Hong, Youwei Hong, Han Zhang, Jinsheng Chen , Lingling Xu, Junjun Deng, Wenjiao Du, Yanru Zhang, Hang Xiao

DOI: 10.4209/aaqr.2016.12.0566 | Volume: 17| Issue: 8| Pages: 1985-1998
PDF


Regional Air Quality Forecast Using a Machine Learning Method and the WRF Model over the Yangtze River Delta, East China

Mengwei Jia, Xinghong Cheng , Tianliang Zhao, Chongzhi Yin, Xiangzhi Zhang, Xianghua Wu, Liming Wang, Renjian Zhang

DOI: 10.4209/aaqr.2019.05.0275 | Volume: 19| Issue: 7| Pages: 1602-1613
PDF


;