OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: Xiamen

On-Road Emission Characteristics of Carbonyl Compounds for Heavy-Duty Diesel Trucks

Zhiliang Yao , Xi Jiang, Xianbao Shen, Yu Ye, Xinyue Cao, Yingzhi Zhang, Kebin He

DOI: 10.4209/aaqr.2014.10.0261 | Volume: 15| Issue: 3| Pages: 915-925
PDF


Chemical Characteristics of Particulate Matter during a Heavy Dust Episode in a Coastal City, Xiamen, 2010

Jinping Zhao, Fuwang Zhang, Ya Xu, Jinsheng Chen , Liqian Yin, Xuesong Shang, Lingling Xu

DOI: 10.4209/aaqr.2010.09.0073 | Volume: 11| Issue: 3| Pages: 299-308
PDF


Diurnal Variations of Particle-bound PAHs at a Traffic Site in Xiamen, China

Shui-Ping Wu , Xin-Hong Wang, Jin-Ming Yan, Meng-Meng Zhang, Hua-Sheng Hong

DOI: 10.4209/aaqr.2010.05.0040 | Volume: 10| Issue: 5| Pages: 497-506
PDF


Contamination of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons Bound to PM10/PM2.5 in Xiamen, China

X.H. Wang , C.X. Ye, H.L. Yin, M.Z. Zhuang, S.P. Wu, J.L. Mu, H.S. Hong

DOI: 10.4209/aaqr.2007.03.0020 | Volume: 7| Issue: 2| Pages: 260-276
PDF


Characteristics and Source Identification of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons and n-Alkanes in PM2.5 in Xiamen

Ningning Zhang , Junji Cao, Lijuan Li, Steven Sai Hang Ho, Qiyuan Wang, Chongshu Zhu, Linlin Wang

DOI: 10.4209/aaqr.2017.11.0493 | Volume: 18| Issue: 7| Pages: 1673-1683
PDF


;