OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: Water-soluble inorganic ions

Aerosol Chemical Profile of Near-Source Biomass Burning Smoke in Sonla, Vietnam during 7-SEAS Campaigns in 2012 and 2013

Chung-Te Lee , Shidharth Sankar Ram, Dac Loc Nguyen, Charles C.K. Chou, Shih-Yu Chang, Neng-Huei Lin, Shuenn-Chin Chang, Ta-Chih Hsiao, Guey-Rong Sheu, Chang-Feng Ou-Yang, Kai Hsien Chi, Sheng-Hsiang Wang, Xue-Chang Wu

DOI: 10.4209/aaqr.2015.07.0465 | Volume: 16| Issue: 11| Pages: 2603-2617
PDF


Pollution Properties of Water-Soluble Secondary Inorganic Ions in Atmospheric PM2.5 in the Pearl River Delta Region

Dingli Yue, Liuju Zhong , Tao Zhang, Jin Shen, Yan Zhou, Limin Zeng, Huabin Dong, Siqi Ye

DOI: 10.4209/aaqr.2014.12.0333 | Volume: 15| Issue: 5| Pages: 1737-1747
PDF


Chemical Composition Characteristics of PM2.5 in Three Cities in Henan, Central China

Nan Jiang, Yue Guo, Qun Wang, Panru Kang, Ruiqin Zhang , Xiaoyan Tang

DOI: 10.4209/aaqr.2016.10.0463 | Volume: 17| Issue: 10| Pages: 2367-2380
PDF


Size Distributions of Water-soluble Inorganic Ions in Atmospheric Aerosols during the Meiyu Period on the North Shore of Taihu Lake, China

Duanyang Liu , Yan Su, Huaqing Peng, Wenlian Yan, Yi Li, Xuejun Liu, Bin Zhu, Honglei Wang, Xiliang Zhang

DOI: 10.4209/aaqr.2018.04.0123 | Volume: 18| Issue: 12| Pages: 2997-3008
PDF


;