OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: Urban heat island

Relieved Air Pollution Enhanced Urban Heat Island Intensity in the Yangtze River Delta, China

Hao Wu, Tijian Wang , Qin’geng Wang , Nicole Riemer, Yang Cao, Chong Liu, Chaoqun Ma, Xiaodong Xie

DOI: 10.4209/aaqr.2019.02.0100 | Volume: 19| Issue: 12| Pages: 2683-2696
PDF | Supplemental material


;