OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: Tianjin

Spatial and Temporal Variation of Chemical Composition and Mass Closure of Ambient PM10 in Tianjin, China

Tianru Ni, Penghui Li, Bin Han, Zhipeng Bai , Xiao Ding, Qianwen Wang, Jing Huo, Bing Lu

DOI: 10.4209/aaqr.2012.10.0283 | Volume: 13| Issue: 6| Pages: 1832-1846
PDF


Characterization, Meteorological Influences and Source Identification of Carbonaceous Aerosols during the Autumn-winter Period in Tianjin, China

Peng-hui Li, Bin Han, Jing Huo, Bing Lu, Xiao Ding, Li Chen, Shao-fei Kong, Zhi-peng Bai , Bin Wang

DOI: 10.4209/aaqr.2011.09.0140 | Volume: 12| Issue: 2| Pages: 283-294
PDF


Characterization of Atmospheric Organic Carbon and Element Carbon of PM2.5 and PM10 at Tianjin, China

Jinxia Gu, Zhipeng Bai , Aixia Liu, Liping Wu, Yiyang Xie, Weifang Li, Haiyan Dong, Xuan Zhang

DOI: 10.4209/aaqr.2009.12.0080 | Volume: 10| Issue: 2| Pages: 167-176
PDF


Determination of Silt Loading Distribution Characteristics Using a Rapid Silt Loading Testing System in Tianjin, China

Wei Zhang, Yaqin Ji , Shijian Zhang, Lei Zhang, Shibao Wang

DOI: 10.4209/aaqr.2016.12.0593 | Volume: 17| Issue: 9| Pages: 2129-2138
PDF


Heavy Particulate Matter Pollution during the 2014–2015 Winter in Tianjin, China

Zhenli Sun, Fengkui Duan , Yongliang Ma, Kebin He , Lidan Zhu, Tao Ma

DOI: 10.4209/aaqr.2018.04.0121 | Volume: 19| Issue: 6| Pages: 1338-1345
PDF | Supplemental material


;