OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: Sources

Characteristics and Sources of Black Carbon in Atmospheric Dustfall Particles from Huangshi, China

Changlin Zhan, Jiaquan Zhang , Junji Cao , Yongming Han, Ping Wang, Jingru Zheng, Ruizhen Yao, Hongxia Liu, Hua Li, Wensheng Xiao

DOI: 10.4209/aaqr.2015.09.0562 | Volume: 16| Issue: 9| Pages: 2096-2106
PDF


Seasonal Chemical Characteristics of Atmospheric Aerosol Particles and its Light Extinction Coefficients over Pune, India

Atar Singh Pipal, Suresh Tiwari, P. Gursumeeran Satsangi

DOI: 10.4209/aaqr.2015.08.0529 | Volume: 16| Issue: 8| Pages: 1805-1819
PDF


Distribution of Polychlorinated Dibenzo-p-dioxins and Dibenzofurans in the Atmosphere of Beijing, China

Zhi-Guang Zhou, Bin Zhao , Li Qi, Peng-Jun Xu, Yue Ren, Nan Li, Sen Zheng, Hu Zhao, Shuang Fan, Ting Zhang, Ai-Min Liu, Ye-Ru Huang, Li Shen

DOI: 10.4209/aaqr.2013.01.0032 | Volume: 14| Issue: 4| Pages: 1269-1278
PDF


Source Characterization of Trace Elements in Indoor Environments at Urban, Rural and Roadside Sites in a Semi Arid Region of India

Aditi Kulshrestha, David D. Massey, Jamson Masih , Ajay Taneja

DOI: 10.4209/aaqr.2013.05.0147 | Volume: 14| Issue: 6| Pages: 1738-1751
PDF


Characterization and Source Identification of PM10-bound Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Urban Air of Tianjin, China

Jianwu Shi, Yue Peng, Weifang Li, Weiguang Qiu, Zhipeng Bai , Shaofei Kong, Taosheng Jin

DOI: 10.4209/aaqr.2010.06.0050 | Volume: 10| Issue: 5| Pages: 507-518
PDF


Source Apportionment of Coarse and Fine Particulate Matter at Navi Mumbai, India

P. Kothai, I.V. Saradhi, P. Prathibha, Philip K. Hopke, G.G. Pandit , V.D. Puranik

DOI: 10.4209/aaqr.2008.07.0027 | Volume: 8| Issue: 4| Pages: 423-436
PDF


Variations of Chemical Composition and Source Apportionment of PM2.5 during Winter Haze Episodes in Beijing

Qingxia Ma, Yunfei Wu , Jun Tao, Yunjie Xia, Xinyu Liu, Daizhou Zhang, Zhiwei Han, Xiaoling Zhang, Renjian Zhang

DOI: 10.4209/aaqr.2017.10.0366 | Volume: 17| Issue: 11| Pages: 2791-2803
PDF | Supplemental material


Chemical Characteristics of Fine and Coarse Particles during Wintertime over Two Urban Cities in North India

Sushil Kumar, Supriya Nath, Manpreet Singh Bhatti, Sudesh Yadav

DOI: 10.4209/aaqr.2018.02.0051 | Volume: 18| Issue: 7| Pages: 1573-1590
PDF | Supplemental material


;