OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: Source identification

Source Identification of Acid Rain Arising over Northeast China: Observed Evidence and Model Simulation

Baozhu Ge, Zifa Wang , Alex E. Gbaguidi, Qingxin Zhang

DOI: 10.4209/aaqr.2015.05.0294 | Volume: 16| Issue: 6| Pages: 1366-1377
PDF | Supplemental material


Positive Matrix Factorization of 47 Years of Particle Measurements in Finnish Arctic

James R. Laing, Philip K. Hopke , Eleanor F. Hopke, Liaquat Husain, Vincent A. Dutkiewicz, Jussi Paatero, Yrjö Viisanen

DOI: 10.4209/aaqr.2014.04.0084 | Volume: 15| Issue: 1| Pages: 188-207
PDF | Supplemental material


Characterization and Source Identification of Heavy Metals in Ambient PM10 and PM2.5 in an Integrated Iron and Steel Industry Zone Compared with a Background Site

Qi-Li Dai, Xiao-Hui Bi , Jian-Hui Wu, Yu-Fen Zhang, Jing Wang, Hong Xu, Lin Yao, Li Jiao, Yin-Chang Feng

DOI: 10.4209/aaqr.2014.09.0226 | Volume: 15| Issue: 3| Pages: 875-887
PDF


Study of Surface Morphology, Elemental Composition and Origin of Atmospheric Aerosols (PM2.5 and PM10) over Agra, India

Atar Singh Pipal , Rohi Jan, P.G. Satsangi, Suresh Tiwari, Ajay Taneja

DOI: 10.4209/aaqr.2014.01.0017 | Volume: 14| Issue: 6| Pages: 1685-1700
PDF


Ambient Trace Metals Sources in Taichung, Taiwan: Principal Component Analysis

Jiaoyan Huang, Xi Chen, Chia-Kuan Liu, Ci-Song Huang, Guor-Cheng Fang

DOI: 10.4209/aaqr.2012.05.0137 | Volume: 13| Issue: 2| Pages: 672-679
PDF


Characterization of Dicarboxylates and Inorganic Ions in Urban PM10 Aerosols in the Eastern Central India

Dhananjay K. Deshmukh, Ying I. Tsai , Manas K. Deb , Stelyus L. Mkoma

DOI: 10.4209/aaqr.2011.10.0160 | Volume: 12| Issue: 4| Pages: 592-607
PDF


Seasonal Characteristics of Water-Soluble Dicarboxylates Associated with PM10 in the Urban Atmosphere of Durg City, India

Dhananjay K. Deshmukh, Manas K. Deb, Philip K. Hopke, Ying I. Tsai

DOI: 10.4209/aaqr.2012.02.0040 | Volume: 12| Issue: 5| Pages: 683-696
PDF


Contamination of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons Bound to PM10/PM2.5 in Xiamen, China

X.H. Wang , C.X. Ye, H.L. Yin, M.Z. Zhuang, S.P. Wu, J.L. Mu, H.S. Hong

DOI: 10.4209/aaqr.2007.03.0020 | Volume: 7| Issue: 2| Pages: 260-276
PDF


Elemental Composition and Health Risk Assessment of PM10 and PM2.5 in the Roadside Microenvironment in Tianjin, China

Jing Zhang, Lin Wu, Xiaozhen Fang, Fenghua Li, Zhiwen Yang, Ting Wang, Hongjun Mao , Enqi Wei

DOI: 10.4209/aaqr.2017.10.0383 | Volume: 18| Issue: 7| Pages: 1817-1827
PDF | Supplemental material


Comparative Study of PAHs in PM1 and PM2.5 at a Background Site in the North China Plain

Yan Zhang, Lingxiao Yang , Ying Gao, Jianmin Chen, Yanyan Li, Pan Jiang, Junmei Zhang, Hao Yu, Wenxing Wang

DOI: 10.4209/aaqr.2018.12.0462 | Volume: 19| Issue: 10| Pages: 2281-2293
PDF


Molecular Compositions and Sources of Organic Aerosols from Urban Atmosphere in the North China Plain during the Wintertime of 2017

Xiaodi Liu, Jingjing Meng , Zhanfang Hou, Li Yan, Gehui Wang, Yanan Yi, Benjie Wei, Mengxuan Fu, Jianjun Li, Junji Cao

DOI: 10.4209/aaqr.2019.08.0418 | Volume: 19| Issue: 10| Pages: 2267-2280
PDF


;