OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: Seasonal and spatial variation

Distribution of Polychlorinated Dibenzo-p-dioxins and Dibenzofurans in the Atmosphere of Beijing, China

Zhi-Guang Zhou, Bin Zhao , Li Qi, Peng-Jun Xu, Yue Ren, Nan Li, Sen Zheng, Hu Zhao, Shuang Fan, Ting Zhang, Ai-Min Liu, Ye-Ru Huang, Li Shen

DOI: 10.4209/aaqr.2013.01.0032 | Volume: 14| Issue: 4| Pages: 1269-1278
PDF


;