OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: Scanning Electron Microscopy

Size Differentiation of Individual Atmospheric Aerosol during Winter in Xi'an, China

Tafeng Hu , Junji Cao , Zhenxing Shen, Gehui Wang, Shuncheng Lee, Kinfai Ho

DOI: 10.4209/aaqr.2012.01.0011 | Volume: 12| Issue: 5| Pages: 951-960
PDF


Microanalysis of Dust Deposition inside Emperor Qin's Terra-Cotta Warriors and Horses Museum

Tafeng Hu, Junji Cao , Shuncheng Lee, Xuxiang Li, Zhenxing Shen, Bo Rong, Zhisheng An

DOI: 10.4209/aaqr.2009.06.0039 | Volume: 10| Issue: 1| Pages: 59-66
PDF


On the Morphology and Composition of Particulate Matter in an Urban Environment

Bahadar Bahadar Zeb, Khan Khan Alam , Armin Armin Sorooshian, Thomas Blaschke, Ifthikhar Ahmad, Imran Shahid

DOI: 10.4209/aaqr.2017.09.0340 | Volume: 18| Issue: 6| Pages: 1431-1447
PDF


;