OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: Risk assessment

Excess Lifetime Cancer Risk Assessment of Volatile Organic Compounds Emitted from a Petrochemical Industrial Complex

 

Ming-Jen Chen, Ching-Ho Lin, Chin-Hsing Lai, Li-Hsin Cheng, Ya-Hui Yang, Li-Jen Huang, Shu-Hsing Yeh, Hui-Tsung Hsu

DOI: 10.4209/aaqr.2015.05.0372 | Volume: 16| Issue: 8| Pages: 1954-1966
PDF | Supplemental material


Airborne Nanoparticle Pollution in a Wire Electrical Discharge Machining Workshop and Potential Health Risks

Rui Chen, Xiaofei Shi, Ru Bai, Weiqing Rang, Lingling Huo, Lin Zhao, Dingxin Long, David Y.H. Pui, Chunying Chen

DOI: 10.4209/aaqr.2014.09.0219 | Volume: 15| Issue: 1| Pages: 284-294
PDF | Supplemental material


Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in the Atmosphere of Two Subtropical Cities in Southeast China: Seasonal Variation and Gas/Particle Partitioning

Shui-Ping Wu , Bing-Yu Yang, Xin-Hong Wang, Chung-Shin Yuan, Hua-Sheng Hong

DOI: 10.4209/aaqr.2013.01.0015 | Volume: 14| Issue: 4| Pages: 1232-1246
PDF


Assessing the Hazardous Risks of Vehicle Inspection Workers’ Exposure to Particulate Heavy Metals in Their Work Places

Peng-Hui Li, Shao-Fei Kong, Chun-Mei Geng, Bin Han , Bing Lu, Ru-Feng Sun, Ruo-Jie Zhao, Zhi-Peng Bai

DOI: 10.4209/aaqr.2012.04.0087 | Volume: 13| Issue: 1| Pages: 255-265
PDF


Diurnal Variations of Particle-bound PAHs at a Traffic Site in Xiamen, China

Shui-Ping Wu , Xin-Hong Wang, Jin-Ming Yan, Meng-Meng Zhang, Hua-Sheng Hong

DOI: 10.4209/aaqr.2010.05.0040 | Volume: 10| Issue: 5| Pages: 497-506
PDF


Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) at High Mountain Site in North China: Concentration, Source and Health Risk Assessment

Jing Liu, Yan Wang, Peng-Hui Li , You-Ping Shou , Tao Li, Min-Min Yang, Lei Wang, Jun-Jie Yue, Xian-Liang Yi, Li-Qiong Guo

DOI: 10.4209/aaqr.2017.08.0288 | Volume: 17| Issue: 11| Pages: 2867-2877
PDF


Long-term Multiple Chemical Exposure Assessment for a Thin Film Transistor Liquid Crystal Display (TFT-LCD) Industry

Ying-Fang Wang, Shih-Min Wang, Yu-Chieh Kuo, Chungsik Yoon, Ya-Fen Wang, Perng-Jy Tsai

DOI: 10.4209/aaqr.2017.08.0299 | Volume: 17| Issue: 11| Pages: 2891-2900
PDF


Characterization of PM1-Bound Metallic Elements in the Ambient Air at a High Mountain Site in Northern China

Jun-Jie Yue, Roberta Palmiero, Yang-Yang Han, Yan Wang, Qian-Qian Li, Tuo-Yu Zhang, Meiqing Sun, Hong Wang, Guangping Yu, Xian-Liang Yi, Peng-Hui Li , Ya-Qin Ji , Li-Qiong Guo

DOI: 10.4209/aaqr.2018.04.0129 | Volume: 18| Issue: 12| Pages: 2967-2981
PDF


Airborne Air Toxics Characteristics and Inhalation Health Risk Assessment of a Metropolitan Industrial Complex

Jiun-Horng Tsai, Wei-Ting Gu, I-I Chung, Hung-Lung Chiang

DOI: 10.4209/aaqr.2019.08.0422 | Volume: 19| Issue: 11| Pages: 2477-2489
PDF | Supplemental material


;