OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: Regional transport

Multi-Method Observation and Numerical Simulation of a PM2.5 Pollution Episode in Beijing in October, 2014

Zhanshan Wang, Dawei Zhang, Xuan Li, Yunting Li , Tian Chen, Baoxian Liu, Lingjun Li, Teng Nie, Libo Pan

DOI: 10.4209/aaqr.2015.09.0532 | Volume: 16| Issue: 6| Pages: 1403-1415
PDF


Measurements of Peroxyacetyl Nitrate at a Background Site in the Pearl River Delta Region: Production Efficiency and Regional Transport

Zheng Xu, Likun Xue , Tao Wang, Tian Xia, Yuan Gao, Peter K.K. Louie, Connie W.Y. Luk

DOI: 10.4209/aaqr.2014.11.0275 | Volume: 15| Issue: 3| Pages: 833-841
PDF


Levels and Composition of Ambient Particulate Matter at a Mountainous Rural Site in Northern Vietnam

Hoang Xuan Co, Nghiem Trung Dung, Nguyen Thi Kim Oanh , Nguyen Thanh Hang, Nguyen Hong Phuc, Hoang Anh Le

DOI: 10.4209/aaqr.2013.09.0300 | Volume: 14| Issue: 7| Pages: 1917-1928
PDF | Supplemental material


Highly Time-Resolved Measurements of Secondary Ions in PM2.5 during the 2008 Beijing Olympics: The Impacts of Control Measures and Regional Transport

Xiaomei Gao, Wei Nie, Likun Xue, Tao Wang, Xinfeng Wang, Rui Gao, Wenxing Wang , Chao Yuan, Jian Gao, Kant Pathak Ravi, Jing Wang, Qingzhu Zhang

DOI: 10.4209/aaqr.2012.04.0083 | Volume: 13| Issue: 1| Pages: 367-376
PDF


Air Quality over the Yangtze River Delta during the 2010 Shanghai Expo

Yanfen Lin, Kan Huang , Guoshun Zhuang , Joshua S. Fu, Chang Xu, Jiandong Shen, Shuyan Chen

DOI: 10.4209/aaqr.2012.11.0312 | Volume: 13| Issue: 6| Pages: 1655-1666
PDF | Supplemental material


Analyzing Regional Inluence of Particulate Matter on the City of Beijing, China

Xiaohong Xu , Noor-A-Faiza Barsha, Jia Li

DOI: 10.4209/aaqr.2007.09.0038 | Volume: 8| Issue: 1| Pages: 78-93
PDF


The Impacts of Emission Control and Regional Transport on PM2.5 Ions and Carbon Components in Nanjing during the 2014 Nanjing Youth Olympic Games

Derong Zhou, Bing Li, Xin Huang, Aki Virkkula, Haisuo Wu, Qiuyue Zhao, Jie Zhang, Qiang Liu, Li Li, Chunyan Li, Feng Chen, Siyu Yuan, Yuezhen Qiao, Guofeng Shen, Aijun Ding

DOI: 10.4209/aaqr.2016.03.0131 | Volume: 17| Issue: 3| Pages: 730-740
PDF


Spatial and Temporal Characteristics and Main Contributing Regions of High PM2.5 Pollution in Hong Kong

Hui Ding, Yonghong Liu, Zhi Yu , Ching Cheung, Juanming Zhan

DOI: 10.4209/aaqr.2016.09.0412 | Volume: 17| Issue: 12| Pages: 2955-2965
PDF


Distribution and Source of Chemical Elements in Size-Resolved Particles in Zhengzhou, China: Effects of Regional Transport

Shenbo Wang, Qishe Yan, Fei Yu, Qun Wang, Liuming Yang, Ruiqin Zhang, Shasha Yin

DOI: 10.4209/aaqr.2017.04.0126 | Volume: 18| Issue: 2| Pages: 371-385
PDF | Supplemental material


Understanding the Regional Transport Contributions of Primary and Secondary PM2.5 Components over Beijing during a Severe Pollution Episodes

Wei Wen, Xiaodong He , Xin Ma , Peng Wei, Shuiyuan Cheng, Xiaoqi Wang, Lei Liu

DOI: 10.4209/aaqr.2017.10.0406 | Volume: 18| Issue: 7| Pages: 1720-1733
PDF


Spatial Distribution and Multiscale Transport Characteristics of PM2.5 in China

Qing Wang, Kun Luo , Jianren Fan, Xiang Gao, Kefa Cen

DOI: 10.4209/aaqr.2019.04.0202 | Volume: 19| Issue: 9| Pages: 1993-2007
PDF


;