OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: Positive matrix factorization

Nature and Sources of Ionic Species in Precipitation across the Indo-Gangetic Plains, India

Suresh Tiwari , Philip K. Hopke , Devraj Thimmaiah, Umesh C. Dumka, Atui K. Srivastava, Deewan S. Bisht, Pasumarti S.P. Rao, Dilip M. Chate, Manoj K. Srivastava, Sachchida N. Tripathi

DOI: 10.4209/aaqr.2015.06.0423 | Volume: 16| Issue: 4| Pages: 943-957
PDF


Seasonal Variations and Sources of Carboxylic Acids in PM2.5 in Wuhan, China

Haotian Guo, Jiabin Zhou , Lei Wang, Ying Zhou, Jinpeng Yuan, Rusong Zhao

DOI: 10.4209/aaqr.2014.02.0040 | Volume: 15| Issue: 2| Pages: 517-528
PDF


A Long Term Study on Characterization and Source Apportionment of Particulate Pollution in Klang Valley, Kuala Lumpur

Shamsiah Abdul Rahman , Mohd Suhaimi Hamzah, Md Suhaimi Elias, Nazaratul Ashifa Abdullah Salim, Azian Hashim, Shakirah Shukor, Wee Boon Siong, Abdul Khalik Wood

DOI: 10.4209/aaqr.2015.03.0188 | Volume: 15| Issue: 6| Pages: 2291-2304
PDF | Supplemental material


Source Apportionment and Characterization of Particulate Matter (PM10) in Urban Environment of Lahore

Khan Alam , Azam Mukhtar, Imran Shahid, Thomas Blaschke, Hussain Majid, Said Rahman, Rehana Khan, Naheed Rahman

DOI: 10.4209/aaqr.2014.01.0005 | Volume: 14| Issue: 7| Pages: 1851-1861
PDF


Characterization and Source Apportionment of PM2.5 in an Urban Environment in Beijing

Lingda Yu, Guangfu Wang , Renjian Zhang, Leiming Zhang, Yu Song, Bingbing Wu, Xufang Li, Kun An, Junhan Chu

DOI: 10.4209/aaqr.2012.07.0192 | Volume: 13| Issue: 2| Pages: 574-583
PDF


The Impact of Hobby Rocket Motors on Atmospheric Fine Particle Zinc Concentrations

Andrew P. Rutter , James J. Schauer, Charles C. Christensen, Martin M. Shafer, Michael F. Arndt

DOI: 10.4209/aaqr.2006.10.0020 | Volume: 7| Issue: 2| Pages: 174-192
PDF


Characteristics and Source Analysis of Trace Elements in PM2.5 in the Urban Atmosphere of Wuhan in Spring

Costanza Acciai, Zhenyi Zhang , Fenjuan Wang , Zhangxiong Zhong, Giovanni Lonati

DOI: 10.4209/aaqr.2017.06.0207 | Volume: 17| Issue: 9| Pages: 2224-2234
PDF


Source Apportionment of PM10 at an Urban Site of a South Asian Mega City

Imran Shahid , Muhammad Usman Alvi, Muhammad Zeeshaan Shahid, Khan Alam, Farrukh Chishtie

DOI: 10.4209/aaqr.2017.07.0237 | Volume: 18| Issue: 9| Pages: 2498-2509
PDF | Supplemental material


Chemical Characteristics and Source Apportionment by Two Receptor Models of Size-segregated Aerosols in an Emerging Megacity in China

Nan Jiang, Ke Wang, Xue Yu, Fangcheng Su, Shasha Yin, Qiang Li, Ruiqin Zhang

DOI: 10.4209/aaqr.2017.10.0413 | Volume: 18| Issue: 6| Pages: 1375-1390
PDF | Supplemental material


Characteristics and Source Apportionment of Volatile Organic Compounds for Different Functional Zones in a Coastal City of Southeast China

Baoye Hu, Hui Xu, Junjun Deng, Zhigang Yi, Jinsheng Chen , Lingling Xu, Zhenyu Hong, Xiaoqiu Chen, Youwei Hong

DOI: 10.4209/aaqr.2018.04.0122 | Volume: 18| Issue: 11| Pages: 2840-2852
PDF | Supplemental material


Chemical Characteristics, Sources Apportionment, and Risk Assessment of PM2.5 in Different Functional Areas of an Emerging Megacity in China

Xiaohan Liu, Nan Jiang , Xue Yu, Ruiqin Zhang, Shengli Li, Qiang Li, Panru Kang

DOI: 10.4209/aaqr.2019.02.0076 | Volume: 19| Issue: 10| Pages: 2222-2238
PDF | Supplemental material


;