OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: Pearl River Delta

Measurements of Peroxyacetyl Nitrate at a Background Site in the Pearl River Delta Region: Production Efficiency and Regional Transport

Zheng Xu, Likun Xue , Tao Wang, Tian Xia, Yuan Gao, Peter K.K. Louie, Connie W.Y. Luk

DOI: 10.4209/aaqr.2014.11.0275 | Volume: 15| Issue: 3| Pages: 833-841
PDF


Accessing the Impact of Sea-Salt Emissions on Aerosol Chemical Formation and Deposition over Pearl River Delta, China

Yiming Liu, Shuting Zhang, Qi Fan , Dui Wu, Pakwai Chan, Xuemei Wang, Shaojia Fan, Yerong Feng, Yingying Hong

DOI: 10.4209/aaqr.2015.02.0127 | Volume: 15| Issue: 6| Pages: 2232-2245
PDF


An Observation-Based Model for Secondary Inorganic Aerosols

Jian Xue, Zibing Yuan , Jian Zhen Yu, Alexis K.H. Lau

DOI: 10.4209/aaqr.2013.06.0188 | Volume: 14| Issue: 3| Pages: 862-878
PDF | Supplemental material


The Characteristics of PM2.5 and Its Chemical Compositions between Different Prevailing Wind Patterns in Guangzhou

Shih-Yu Chang , Charles C.K. Chou, Shaw Liu, Yuanhang Zhang

DOI: 10.4209/aaqr.2012.09.0253 | Volume: 13| Issue: 4| Pages: 1373-1383
PDF


Comparison of Aerosol Hygroscopcity, Volatility, and Chemical Composition between a Suburban Site in the Pearl River Delta Region and a Marine Site in Okinawa

Mingfu Cai, Haobo Tan , Chak K. Chan, Michihiro Mochida, Shiro Hatakeyama, Yutaka Kondo, Misha I. Schurman, Hanbing Xu, Fei Li, Kojiro Shimada, Liu Li, Yange Deng, Hikari Yai, Atsushi Matsuki, Yiming Qin, Jun Zhao

DOI: 10.4209/aaqr.2017.01.0020 | Volume: 17| Issue: 12| Pages: 3194-3208
PDF


Impact of Extreme Meteorological Events on Ozone in the Pearl River Delta, China

Xiaohua Lin, Zibing Yuan , Leifeng Yang, Huihong Luo, Wenshi Li

DOI: 10.4209/aaqr.2019.01.0027 | Volume: 19| Issue: 6| Pages: 1307-1324
PDF | Supplemental material


;