OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: PAHs

Size Distribution of Particulate Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in the Diluted Four-stroke Motorcycle Exhausts

Hsi-Hsien Yang , Shu-Mei Chien, Mu-Rong Chao, Ya-Fen Wang

DOI: 10.4209/aaqr.2005.12.0008 | Volume: 5| Issue: 2| Pages: 225-235
PDF


Characterization of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Cloud Deposition at Mount Heng in Southern China

Peng-Hui Li , Yan Wang , Yu-Hua Li, Min-Min Yang, Ming-Hu Sun, Jia Guo, You-Ping Shou, Xianliang Yi, Lei Wang, Zhi-Lin Xi, Zhi-Yong Li

DOI: 10.4209/aaqr.2016.07.0311 | Volume: 16| Issue: 12| Pages: 3164-3174
PDF


Microalgae Oil: Algae Cultivation and Harvest, Algae Residue Torrefaction and Diesel Engine Emissions Tests

John Kennedy Mwangi, Wen-Jhy Lee , Liang-Ming Whang , Tser Son Wu, Wei-Hsin Chen, Jo-Shu Chang, Chun-Yen Chen, Ching-Lung Chen

DOI: 10.4209/aaqr.2014.10.0268 | Volume: 15| Issue: 1| Pages: 81-98
PDF


Energy Saving and Pollution Reduction by Adding Water Containing Iso-Butanol and Iso-Propyl Alcohol in a Diesel Engine

Jen-Hao Tsai, Sheng-Lun Lin , John Kennedy Mwangi , Chia-Yang Chen, Tser Son Wu

DOI: 10.4209/aaqr.2015.06.0409 | Volume: 15| Issue: 5| Pages: 2115-2128
PDF | Supplemental material


Chemical Characteristics of Fine Particles Emitted from Different Chinese Cooking Styles

Gang Wang, Shuiyuan Cheng , Wei Wei , Wei Wen, Xiaoqi Wang, Sen Yao

DOI: 10.4209/aaqr.2015.02.0079 | Volume: 15| Issue: 6| Pages: 2357-2366
PDF


The Emission Characteristics of PAHs during Coal and Sewage Sludge Co-Combustion in a Drop Tube Furnace

Wangsheng Chen, Jun Han , Linbo Qin, Masami Furuuchi, Hata Mitsuhiko

DOI: 10.4209/aaqr.2013.06.0192 | Volume: 14| Issue: 4| Pages: 1160-1167
PDF


Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in the Atmosphere of Two Subtropical Cities in Southeast China: Seasonal Variation and Gas/Particle Partitioning

Shui-Ping Wu , Bing-Yu Yang, Xin-Hong Wang, Chung-Shin Yuan, Hua-Sheng Hong

DOI: 10.4209/aaqr.2013.01.0015 | Volume: 14| Issue: 4| Pages: 1232-1246
PDF


Impact of Dust Storms on the Organic Composition in the Ambient Aerosol

Soo Hyun Kwon, Yong Pyo Kim, Ji Yi Lee

DOI: 10.4209/aaqr.2012.04.0105 | Volume: 13| Issue: 1| Pages: 97-106
PDF


How a Steel Plant Affects Air Quality of a Nearby Urban Area: A Study on Metals and PAH Concentrations

M. Amodio, E. Andriani, G. de Gennaro , A. Di Gilio, P. Ielpo, C.M. Placentino, M. Tutino

DOI: 10.4209/aaqr.2012.09.0254 | Volume: 13| Issue: 2| Pages: 497-508
PDF


Aerosol and Air Toxics Exposure in El Paso, Texas: A Pilot Study

L.-W. Antony Chen , Richard J. Tropp, Wen-Whai Li, Dongzi Zhu, Judith C. Chow, John G. Watson, Barbara Zielinska

DOI: 10.4209/aaqr.2011.10.0169 | Volume: 12| Issue: 2| Pages: 169-179
PDF | Supplemental material


The Influences of Diesel Particulate Filter Installation on Air Pollutant Emissions for Used Vehicles

Ying I. Tsai, Hsi-Hsien Yang , Lin-Chi Wang, Jing-Liang Huan, Li-Hao Young, Man-Ting Cheng, Pen-Chi Chiang

DOI: 10.4209/aaqr.2011.05.0066 | Volume: 11| Issue: 5| Pages: 578-583
PDF


Air Pollution in Residential Areas from Wood-fired Heating

Md. Aynul Bari , Günter Baumbach, Bertram Kuch, Günter Scheffknecht

DOI: 10.4209/aaqr.2010.09.0079 | Volume: 11| Issue: 6| Pages: 749-757
PDF


Effects of Moisture Content and Burning Period on Concentration of Smoke Particles and Particle-Bound Polycyclic Aromatic Hydrocarbons from Rubber-Wood Combustion

Jiraporn Chomanee, Surajit Tekasakul, Perapong Tekasakul , Masami Furuuchi, Yoshio Otani

DOI: 10.4209/aaqr.2009.02.0013 | Volume: 9| Issue: 4| Pages: 404-411
PDF


Characteristics of Ambient Particle-bound Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in the Angkor Monument Area of Cambodia

Masami Furuuchi , Takahiro Murase, Shinji Tsukawaki, Peou Hang, Sotham Sieng, Mitsuhiko Hata

DOI: 10.4209/aaqr.2007.01.0001 | Volume: 7| Issue: 2| Pages: 221-238
PDF


Impact of Magnetic Tube on Pollutant Emissions from the Diesel Engine

Chia-Yang Chen, Wen-Jhy Lee, John Kennedy Mwangi , Lin-Chi Wang , Jau-Huai Lu

DOI: 10.4209/aaqr.2016.11.0478 | Volume: 17| Issue: 4| Pages: 1097-1104
PDF


PM2.5-Bound PAHs in Indoor and Outdoor of Hotels in Urban and Suburban of Jinan, China: Concentrations, Sources, and Health Risk Impacts

Yanyan Li, Lingxiao Yang , Xiangfeng Chen, Ying Gao, Pan Jiang, Junmei Zhang, Hao Yu, Wenxing Wang

DOI: 10.4209/aaqr.2017.08.0286 | Volume: 17| Issue: 10| Pages: 2463-2473
PDF


Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) at High Mountain Site in North China: Concentration, Source and Health Risk Assessment

Jing Liu, Yan Wang, Peng-Hui Li , You-Ping Shou , Tao Li, Min-Min Yang, Lei Wang, Jun-Jie Yue, Xian-Liang Yi, Li-Qiong Guo

DOI: 10.4209/aaqr.2017.08.0288 | Volume: 17| Issue: 11| Pages: 2867-2877
PDF


Behavior of PCDD/Fs, PCBs, CBzs and PAHs during Thermal Treatment of Various Fly Ash from Steel Industry

Shuaixi Xu, Tong Chen, Xiaodong Li , Jianhua Yan, Kefa Cen

DOI: 10.4209/aaqr.2017.11.0514 | Volume: 18| Issue: 4| Pages: 1008-1018
PDF


Evaluation of Uncertainty Associated with Determination of Particle-bound PAHs in Ambient Area by TD-GC/MS and Soxhlet-GC/MS

Iñaki Elorduy , Nieves Durana, José Antonio García, María Carmen Gómez, Lucio Alonso

DOI: 10.4209/aaqr.2017.12.0578 | Volume: 18| Issue: 5| Pages: 1236-1245
PDF


Effect of Exhaust Gas Recirculation Rate on the Emissions of Persistent Organic Pollutants from a Diesel Engine

Shida Chen, Kangping Cui , Jinning Zhu , Yixiu Zhao, Lin-Chi Wang, Justus Kavita Mutuku

DOI: 10.4209/aaqr.2019.01.0047 | Volume: 19| Issue: 4| Pages: 812-819
PDF


Emissions of PM2.5-bound Polycyclic Aromatic Hydrocarbons and Metals from a Diesel Generator Fueled with Biodiesel Converted from Used Cooking Oil

Jen-Hsiung Tsai, Shui-Jen Chen , Sheng-Lun Lin, Kuo-Lin Huang, Cheng-Kai Hsueh, Chih-Chung Lin, Po-Min Li

DOI: 10.4209/aaqr.2019.04.0204 | Volume: 19| Issue: 7| Pages: 1555-1565
PDF


;