OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: Organochlorine pesticides (OCPs)

Levels, Potential Sources and Risk Assessment of Organochlorine Pesticides in Atmospheric Particulate Matter at Regional Background Site

Juan Liu, Hui-Yu Wang, Shan-Jun Song, Hui-Chun Ma, Wen-Tao Sun, Lei Wang , Yan Wang, Xian-Liang Yi, Li-Qiong Guo, Peng-Hui Li

DOI: 10.4209/aaqr.2019.06.0321 | Volume: 19| Issue: 9| Pages: 2008-2016
PDF


;