OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: Organic toxic pollutants

Effects of Retarding Fuel Injection Timing on Toxic Organic Pollutant Emissions from Diesel Engines

Yixiu Zhao, Kangping Cui , Jingning Zhu, Shida Chen, Lin-Chi Wang , Nicholas Kiprotich Cheruiyot, Justus Kavita Mutuku

DOI: 10.4209/aaqr.2019.03.0112 | Volume: 19| Issue: 6| Pages: 1346-1354
PDF


;