OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: OCPs

Organochlorinated Compounds in the Air at NAEO, an Eastern Background Site in China: Long-Range Atmospheric Transport versus Local Sources

Di Liu, Yue Xu , Jun Li, Chakra Chaemfa, Chongguo Tian, Xiang Liu, Chunling Luo, Gan Zhang

DOI: 10.4209/aaqr.2013.01.0026 | Volume: 14| Issue: 4| Pages: 1258-1268
PDF


Atmospheric Transport and Bulk Deposition of Organochlorine Compounds at Leigongshan Nature Reserve in Southwestern China

Jiayi Zhou, Libin Liu, Xin Xu, Yongfu Yu, Yang Li, Haiyan Zhang, Yue Xu

DOI: 10.4209/aaqr.2018.08.0286 | Volume: 19| Issue: 7| Pages: 1483-1492
PDF | Supplemental material


;