OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: Meteorological factors

Analysis of the Effect of Meteorological Factors on PM2.5-Associated PAHs during Autumn-Winter in Urban Nanchang

Xiaojun Liu, Chunmei Li, Hong Tu, Yanyan Wu, Chen Ying, Qing Huang, Sheng Wu, Qinghong Xie, Zhaokang Yuan, Yuanan Lu

DOI: 10.4209/aaqr.2016.08.0351 | Volume: 16| Issue: 12| Pages: 3222-3229
PDF


Modelling the Effect of Aerosol Feedbacks on the Regional Meteorology Factors over China

Dongsheng Chen , Xin Ma, Xin Xie, Peng Wei, Wei Wen, Tingting Xu, Nan Yang, Qingxian Gao, Huading Shi , Xiurui Guo, Yue Li, Ying Zhou, Jianlei Lang

DOI: 10.4209/aaqr.2014.11.0272 | Volume: 15| Issue: 4| Pages: 1559-1579
PDF


Characteristics of Surface Ozone Concentrations at Stations with Different Backgrounds in the Malaysian Peninsula

Negar Banan, Mohd Talib Latif , Liew Juneng, Fatimah Ahamad

DOI: 10.4209/aaqr.2012.09.0259 | Volume: 13| Issue: 3| Pages: 1090-1106
PDF


Chemical Characteristics of PM2.5 during a 2016 Winter Haze Episode in Shijiazhuang, China

Fei Chen, Xiaohua Zhang, Xinsheng Zhu, Hui Zhang, Jixi Gao , Philip K. Hopke

DOI: 10.4209/aaqr.2016.06.0274 | Volume: 17| Issue: 2| Pages: 368-380
PDF | Supplemental material


Seasonal Variations of Atmospheric Particulate Matter and its Content of Heavy Metals in Klang Valley, Malaysia

Rasheida E. Elhadi, Ahmad Makmom Abdullah , Abdul Halim Abdullah, Zulfa Hanan Ash’aari, Md Firoz Khan

DOI: 10.4209/aaqr.2017.03.0113 | Volume: 18| Issue: 5| Pages: 1148-1161
PDF


Bacterial Community Specification in PM2.5 in Different Seasons in Xinxiang, Central China

Huijun Li, Yifan Shan, Yongchao Huang, Zhen An, Guangcui Xu, Fan Wei, Guicheng Zhang , Weidong Wu

DOI: 10.4209/aaqr.2018.12.0467 | Volume: 19| Issue: 6| Pages: 1355-1364
PDF | Supplemental material


Air Pollution Characteristics and Meteorological Correlates in Lin’an, Hangzhou, China

Xintao Lin, Jian Chen , Ting Lu, Dongming Huang, Jing Zhang

DOI: 10.4209/aaqr.2019.03.0104 | Accepted Manuscripts
PDF


;