OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: Metal elements

Emission and Dry Deposition Characteristics of Metal Elements from Engineering Construction Sites

Hsi-Hsien Yang , Ching-Mi Yang, Chih-Ho Wong, Chu-Chin Hsieh, Hsiao-Hsuan Mi, Tze-Wen Chi

DOI: 10.4209/aaqr.2001.06.0007 | Volume: 1| Issue: 1| Pages: 69-81
PDF


Influence of an Asian Dust Storm and Southeast Asian Biomass Burning on the Characteristics of Seashore Atmospheric Aerosols in Southern Taiwan

Jen-Hsiung Tsai, Kuo-Lin Huang, Neng-Huei Lin, Shui-Jen Chen , Ta-Chang Lin, Shih-Chieh Chen, Chih-Chung Lin, Shih-Chieh Hsu, Wen-Yinn Lin

DOI: 10.4209/aaqr.2012.07.0201 | Volume: 12| Issue: 6| Pages: 1105-1115
PDF


Characterization of PM1-Bound Metallic Elements in the Ambient Air at a High Mountain Site in Northern China

Jun-Jie Yue, Roberta Palmiero, Yang-Yang Han, Yan Wang, Qian-Qian Li, Tuo-Yu Zhang, Meiqing Sun, Hong Wang, Guangping Yu, Xian-Liang Yi, Peng-Hui Li , Ya-Qin Ji , Li-Qiong Guo

DOI: 10.4209/aaqr.2018.04.0129 | Volume: 18| Issue: 12| Pages: 2967-2981
PDF


;