OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: MSW co-processing

Suppression of PCDD/Fs by Raw Meal in Cement Kilns

Xiaoqing Lin, Longjie Ji, Mingxiu Zhan , Lingshu Wang, Tong Chen, Shengyong Lu, Xiaodong Li, Jianhua Yan

DOI: 10.4209/aaqr.2018.01.0023 | Volume: 18| Issue: 4| Pages: 1032-1043
PDF | Supplemental material


;