OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: Long-range transport

Evaluation of Atmospheric PCDD/Fs at Two High-Altitude Stations in Vietnam and Taiwan during Southeast Asia Biomass Burning

Kai Hsien Chi , Ngo Tuan Hung, Chuan-Yao Lin, Sheng-Hsiang Wang, Chang-Feng Ou-Yang, Chung-Te Lee, Neng-Heui Lin

DOI: 10.4209/aaqr.2015.11.0653 | Volume: 16| Issue: 11| Pages: 2706-2715
PDF


Investigation of the CCN Activity, BC and UVBC Mass Concentrations of Biomass Burning Aerosols during the 2013 BASELInE Campaign

Ta-Chih Hsiao , Wei-Cheng Ye, Sheng-Hsiang Wang, Si-Chee Tsay, Wei-Nai Chen, Neng-Huei Lin, Chung-Te Lee, Hui-Ming Hung, Ming-Tung Chuang, Somporn Chantara

DOI: 10.4209/aaqr.2015.07.0447 | Volume: 16| Issue: 11| Pages: 2742-2756
PDF | Supplemental material


Influence of Seasonal Variation and Long-Range Transport of Carbonaceous Aerosols on Haze Formation at a Seaside Background Site, China

Xiao Sui, Ling-Xiao Yang , Haiying Yi, Qi Yuan, Chao Yan, Can Dong, Chuan-Ping Meng, Lan Yao, Fei Yang, Wen-Xing Wang

DOI: 10.4209/aaqr.2014.09.0185 | Volume: 15| Issue: 4| Pages: 1251-1260
PDF


Chemical Composition of Snow-Water and Scavenging Ratios over Costal Antarctica

Krishnakant Babanrao Budhavant , Pasumarthi Surya Prakasa Rao, Pramod Digambar Safai

DOI: 10.4209/aaqr.2013.03.0104 | Volume: 14| Issue: 3| Pages: 666-676
PDF


Increase of Ambient PCDD/F Concentrations in Northern Taiwan during Asian Dust Storm and Winter Monsoon Episodes

Kai Hsien Chi , Charles C.K. Chou, Chi-Ming Peng, Moo Been Chang, Chuan-Yao Lin, Chueh-Ting Li

DOI: 10.4209/aaqr.2013.03.0097 | Volume: 14| Issue: 4| Pages: 1279-1291
PDF


Regional Dispersal of Fukushima-Derived Fission Nuclides by East-Asian Monsoon: A Synthesis and Review

Chih-An Huh , Chuan-Yao Lin, Shih-Chieh Hsu

DOI: 10.4209/aaqr.2012.08.0223 | Volume: 13| Issue: 2| Pages: 537-544
PDF


Atmospheric Wet and Dry Depositions of Ions over an Urban Location in South-West India

K.B. Budhavant , P.S.P. Rao, P.D. Safai, R.D. Gawhane, M.P Raju, C.M. Mahajan, P.G. Satsangi

DOI: 10.4209/aaqr.2011.12.0233 | Volume: 12| Issue: 4| Pages: 561-570
PDF


Chemistry of Monsoon and Post-Monsoon Rains at a High Altitude Location, Sinhagad, India

K.B. Budhavant , P.S.P. Rao, P.D. Safai, K. Ali

DOI: 10.4209/aaqr.2008.07.0033 | Volume: 9| Issue: 1| Pages: 65-79
PDF


A Case Study of Long-Range Transport of Smoke Aerosols from Eastern Siberia to Northeast China in July 2014

Xiaojing Li, Xiangao Xia , Jingjing Song, Yufei Wu, Xiaoling Zhang, Renjian Zhang

DOI: 10.4209/aaqr.2016.04.0166 | Volume: 17| Issue: 4| Pages: 965-974
PDF


Importance of Long-Range Nitrate Transport Based on Long-Term Observation and Modeling of Dust and Pollutants over East Asia

Itsushi Uno , Kazuo Osada, Keiya Yumimoto, Zhe Wang, Syuichi Itahashi, Xiaole Pan, Yukari Hara, Shigekazu Yamamoto, Tomoaki Nishizawa

DOI: 10.4209/aaqr.2016.11.0494 | Volume: 17| Issue: 12| Pages: 3052-3064
PDF


Regional Impact of Biomass Burning in Southeast Asia on Atmospheric Aerosols during the 2013 Seven South-East Asian Studies Project

Jie Li , Yuqia Zhang, Zifa Wang, Yele Sun, Pingqing Fu, Yingchun Yang, Huili Huang, Jianjun Li, Qiang Zhang, Chuanyao Lin, Neng-Huei Lin

DOI: 10.4209/aaqr.2016.09.0422 | Volume: 17| Issue: 12| Pages: 2924-2941
PDF


Concentration Variations in Particulate Matter in Seoul Associated with Asian Dust and Smog Episodes

Young Sung Ghim , Jin Young Kim, Young-Soo Chang

DOI: 10.4209/aaqr.2016.09.0414 | Volume: 17| Issue: 12| Pages: 3128-3140
PDF


A Simulation Study on PM2.5 Sources and Meteorological Characteristics at the Northern Tip of Taiwan in the Early Stage of the Asian Haze Period

Ming-Tung Chuang , Charles C.-K. Chou, Neng-Huei Lin, Akinori Takami, Ta-Chih Hsiao, Tang-Huang Lin, Joshua S. Fu, Shantanu Kumar Pani, Yun-Ru Lu, Tsung-Yeh Yang

DOI: 10.4209/aaqr.2017.05.0185 | Volume: 17| Issue: 12| Pages: 3166-3178
PDF | Supplemental material


Evaluation of the Relative Health Risk Impact of Atmospheric PCDD/Fs in PM2.5 in Taiwan

Ngo Tuan Hung, Hsu Wei Ting, Kai Hsien Chi

DOI: 10.4209/aaqr.2018.03.0094 | Volume: 18| Issue: 10| Pages: 2591-2599
PDF


Evaluation of WRF-Chem Model Forecasts of a Prolonged Saharan Dust Episode over the Eastern Alps

Kathrin Baumann-Stanzer , Marion Greilinger, Anne Kasper-Giebl, Claudia Flandorfer, Alexander Hieden, Christoph Lotteraner, Martin Ortner, Johannes Vergeiner, Gerhard Schauer, Martin Piringer

DOI: 10.4209/aaqr.2018.03.0116 | Volume: 19| Issue: 6| Pages: 1226-1240
PDF


Assessment of Carbonaceous Aerosols at Mount Tai, North China: Secondary Formation and Regional Source Analysis

Na Zheng, Shanjun Song , Xinglong Jin, Hongyan Jia, Yan Wang, Yaqin Ji, Liqiong Guo, Penghui Li

DOI: 10.4209/aaqr.2019.06.0316 | Volume: 19| Issue: 8| Pages: 1708-1720
PDF


Levels, Potential Sources and Risk Assessment of Organochlorine Pesticides in Atmospheric Particulate Matter at Regional Background Site

Juan Liu, Hui-Yu Wang, Shan-Jun Song, Hui-Chun Ma, Wen-Tao Sun, Lei Wang , Yan Wang, Xian-Liang Yi, Li-Qiong Guo, Peng-Hui Li

DOI: 10.4209/aaqr.2019.06.0321 | Volume: 19| Issue: 9| Pages: 2008-2016
PDF


Size-specific PAHs and Associated Health Risks over a Tropical Urban Metropolis: Role of Long-range Transport and Meteorology

Debajyoti Ray , Abhinandan Ghosh, Abhijit Chatterjee , Sanjay K. Ghosh, Sibaji Raha

DOI: 10.4209/aaqr.2019.06.0312 | Volume: 19| Issue: 11| Pages: 2446-2463
PDF | Supplemental material


;