OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: Long range transport

Removal Efficiency of Bimodal PM2.5 and PM10 by Electret Respirators and Mechanical Engine Intake Filters

Sheng-Chieh Chen , De-Qiang Chang, Chenxing Pei, Chuen-Jinn Tsai, David Y.H. Pui

DOI: 10.4209/aaqr.2015.08.0494 | Volume: 16| Issue: 7| Pages: 1722-1729
PDF


Chemical Characterization of Wintertime Aerosols over Islands and Mountains in East Asia: Impacts of the Continental Asian Outflow

Shantanu Kumar Pani, Chung-Te Lee , Charles C.-K. Chou, Kojiro Shimada, Shiro Hatakeyama, Akinori Takami, Sheng-Hsiang Wang, Neng-Huei Lin

DOI: 10.4209/aaqr.2017.03.0097 | Volume: 17| Issue: 12| Pages: 3006-3036
PDF | Supplemental material


A Modeling Study of the Impact of Crop Residue Burning on PM2.5 Concentration in Beijing and Tianjin during a Severe Autumn Haze Event

Yike Zhou, Zhiwei Han , Ruiting Liu, Bin Zhu, Jiawei Li, Renjian Zhang

DOI: 10.4209/aaqr.2017.09.0334 | Volume: 18| Issue: 7| Pages: 1558-1572
PDF


;