OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: Heavy metal

Metal Behavior during Vitrification of Municipal Solid Waste Incinerator Fly Ash

Yi-Ming Kuo , Kuo-Lin Huang, Chitsan Lin

DOI: 10.4209/aaqr.2011.12.0231 | Volume: 12| Issue: 6| Pages: 1379-1385
PDF


Size Distribution of Inorganic Elements in Bottom Ashes from Seven Types of Bio-Fuels across Beijing-Tianjin-Hebei Region, China

Zhiyong Li , Huiqiao Ma, Lin Fan, Peng Zhao, Lei Wang, Yunjun Jiang, Caixiu An, Aiqin Liu, Zishu Hu, Hui Jin

DOI: 10.4209/aaqr.2017.08.0296 | Volume: 17| Issue: 10| Pages: 2450-2462
PDF


Seasonal Variations, Source Apportionment, and Health Risk Assessment of Heavy Metals in PM2.5 in Ningbo, China

Yue Wu, Beibei Lu, Xinlei Zhu, Aihong Wang, Meng Yang, Shaohua Gu, Xiaoxia Wang, Pengbo Leng, Kristina M. Zierold, Xiaohai Li, Ke Kerri Tang, Lanyun Fang, Ruixue Huang, Guozhang Xu , Lv Chen

DOI: 10.4209/aaqr.2018.12.0452 | Volume: 19| Issue: 9| Pages: 2083-2092
PDF


;