OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: Heavy haze

Surface and Column-Integrated Aerosol Properties of Heavy Haze Events in January 2013 over the North China Plain

Li Sun, Xiangao Xiangao Xia , Pucai Wang, Renjian Zhang, Huizheng Che, Zhaoze Deng, Ye Fei, Liang Ran, Xiaoyan Meng

DOI: 10.4209/aaqr.2014.10.0252 | Volume: 15| Issue: 4| Pages: 1514-1524
PDF


Regional Air Quality Forecast Using a Machine Learning Method and the WRF Model over the Yangtze River Delta, East China

Mengwei Jia, Xinghong Cheng , Tianliang Zhao, Chongzhi Yin, Xiangzhi Zhang, Xianghua Wu, Liming Wang, Renjian Zhang

DOI: 10.4209/aaqr.2019.05.0275 | Volume: 19| Issue: 7| Pages: 1602-1613
PDF


;