OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: Foggy mountain

Atmospheric Transport and Bulk Deposition of Organochlorine Compounds at Leigongshan Nature Reserve in Southwestern China

Jiayi Zhou, Libin Liu, Xin Xu, Yongfu Yu, Yang Li, Haiyan Zhang, Yue Xu

DOI: 10.4209/aaqr.2018.08.0286 | Volume: 19| Issue: 7| Pages: 1483-1492
PDF | Supplemental material


;