OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: Extinction coefficient

Characteristics of Aerosol Extinction Coefficient in Taipei Metropolitan Atmosphere

Yu-Chih Cheng, Chi-Sung Liang, Jin-Yuan Syu, Yuan-Yi Chang, Yeou-Lih Yan, Shui-Jen Chen, Chih-Chieh Chen, Wen-Yinn Lin

DOI: 10.4209/aaqr.2015.03.0132 | Volume: 15| Issue: 5| Pages: 1823-1835
PDF


Effect of Aerosols on Visibility and Radiation in Spring 2009 in Tianjin, China

Suqin Han, Hai Bian, Yufen Zhang , Jianhui Wu, Yimei Wang, Xuexi Tie, Yinghua Li, Xiangjin Li, Qing Yao

DOI: 10.4209/aaqr.2011.05.0073 | Volume: 12| Issue: 2| Pages: 211-217
PDF


Aerosol Vertical Distribution and Typical Air Pollution Episodes over Northeastern China during 2016 Analyzed by Ground-based Lidar

Hujia Zhao, Huizheng Che , Yaqiang Wang, Yunsheng Dong, Yanjun Ma, Xiaoxiao Li, Ye Hong, Hongbin Yang, Yuche Liu, Yangfeng Wang, Ke Gui, Tianze Sun, Yu Zheng, Xiaoye Zhang

DOI: 10.4209/aaqr.2017.09.0327 | Volume: 18| Issue: 4| Pages: 918-937
PDF


;