OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: Emission characteristics

On-Road Emission Characteristics of Carbonyl Compounds for Heavy-Duty Diesel Trucks

Zhiliang Yao , Xi Jiang, Xianbao Shen, Yu Ye, Xinyue Cao, Yingzhi Zhang, Kebin He

DOI: 10.4209/aaqr.2014.10.0261 | Volume: 15| Issue: 3| Pages: 915-925
PDF


Emission Characteristics of Microbial Aerosols in a Municipal Sewage Treatment Plant in Xi’an, China

Yanpeng Li , Liwei Yang, Qinglong Meng, Xionghui Qiu, Yujie Feng

DOI: 10.4209/aaqr.2012.05.0123 | Volume: 13| Issue: 1| Pages: 343-349
PDF


Analysis of Reduction Potential of Primary Air Pollutant Emissions from Coking Industry in China

Yan Wang, Ke Cheng , He-Zhong Tian, Peng Yi, Zhi-Gang Xue

DOI: 10.4209/aaqr.2017.04.0139 | Volume: 18| Issue: 2| Pages: 533-541
PDF | Supplemental material


Emission Characteristics of Fine Particles from Wet Flue Gas Desulfurization System Using a Cascade of Double Towers

Songtao Liu , Haikuan Yang, Zhibo Zhang, Jianmeng Chen, Chuanmin Chen, Tianxiang Guo, Yue Cao, Wenbo Jia

DOI: 10.4209/aaqr.2017.11.0480 | Volume: 18| Issue: 7| Pages: 1901-1909
PDF


Emission Characteristics of Pollutants from Co-processing Aged Refuse in a Bench-scale Simulated Cement Kiln

Tong Chen, Yufeng Ma, Mingxiu Zhan , Xiaodong Li, Jianhua Yan

DOI: 10.4209/aaqr.2019.01.0019 | Volume: 19| Issue: 6| Pages: 1377-1389
PDF


Emission Characteristics and Formation Pathways of Polychlorinated Dibenzo-p-dioxins and Dibenzofurans from a Typical Pesticide Plant

Yufeng Ma, Xiaoqing Lin , Zhiliang Chen, Tong Chen, Mingxiu Zhan, Shuaixi Xu, Hailong Wu, Xiaodong Li, Jianhua Yan

DOI: 10.4209/aaqr.2019.04.0224 | Volume: 19| Issue: 6| Pages: 1390-1399
PDF


;