OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: Element carbon

Characterization, Meteorological Influences and Source Identification of Carbonaceous Aerosols during the Autumn-winter Period in Tianjin, China

Peng-hui Li, Bin Han, Jing Huo, Bing Lu, Xiao Ding, Li Chen, Shao-fei Kong, Zhi-peng Bai , Bin Wang

DOI: 10.4209/aaqr.2011.09.0140 | Volume: 12| Issue: 2| Pages: 283-294
PDF


;