OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: De novo formation

Mechanical Treatment of MSWI Fly Ash: A Way Forward to Inhibit PCB Reformation

Ishrat Mubeen, Xiaoqing Lin , Zhiliang Chen, Alfons Buekens, Mi Yan, Shengyong Lu, Dwi Hantoko, Xiaodong Li, Jianhua Yan

DOI: 10.4209/aaqr.2019.04.0213 | Volume: 19| Issue: 8| Pages: 1775-1784
PDF | Supplemental material


;