OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: Coastal city

Characteristics of Water-Soluble Inorganic Components and Acidity of PM2.5 in a Coastal City of China

Xin Wu, Junjun Deng, Jinsheng Chen , Youwei Hong, Lingling Xu, Liqian Yin, Wenjiao Du, Zhenyu Hong, Nanzhen Dai, Chung-Shin Yuan

DOI: 10.4209/aaqr.2016.11.0513 | Volume: 17| Issue: 9| Pages: 2152-2164
PDF


Characteristics and Source Apportionment of Volatile Organic Compounds for Different Functional Zones in a Coastal City of Southeast China

Baoye Hu, Hui Xu, Junjun Deng, Zhigang Yi, Jinsheng Chen , Lingling Xu, Zhenyu Hong, Xiaoqiu Chen, Youwei Hong

DOI: 10.4209/aaqr.2018.04.0122 | Volume: 18| Issue: 11| Pages: 2840-2852
PDF | Supplemental material


;