OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: Cluster analysis

A Heavy Haze Episode in Shanghai in December of 2013: Characteristics, Origins and Implications

Qingyu Zhang, Renchang Yan, Juwang Fan, Shaocai Yu , Weidong Yang, Pengfei Li, Si Wang, Bixin Chen, Weiping Liu, Xiaoyu Zhang

DOI: 10.4209/aaqr.2015.03.0179 | Volume: 15| Issue: 5| Pages: 1881-1893
PDF


Cluster Analysis for Daily Patterns of SO2 and NO2 Measured by the DOAS System in Xiamen

Peng Shi, Pin-Hua Xie, Min Qin, Fu-Qi Si, Ke Dou, Ke Du

DOI: 10.4209/aaqr.2013.05.0160 | Volume: 14| Issue: 5| Pages: 1455-1465
PDF


Application of Trajectory Clustering and Source Apportionment Methods for Investigating Trans-Boundary Atmospheric PM10 Pollution

Shuiyuan Cheng , Fang Wang, Jianbing Li , Dongsheng Chen, Mingjun Li, Ying Zhou, Zhenhai Ren

DOI: 10.4209/aaqr.2012.06.0154 | Volume: 13| Issue: 1| Pages: 333-342
PDF


Monitoring and Identification of Polychlorinated Dibenzo-p-dioxins and Dibenzofurans in the Ambient Central Taiwan

Yee-Lin Wu , Hsing-Wang Li, Chih-Hsiang Chien, Yi-Chieh Lai, Lin-Chi Wang

DOI: 10.4209/aaqr.2010.03.0020 | Volume: 10| Issue: 5| Pages: 463-471
PDF


Emissions of Polychlorinated Dibenzo-p-Dioxins and Dibenzofurans from Various Stationary Sources

Jen-Ho Kao, Kang-Shin Chen , Guo-Ping Chang-Chien, I-Cheng Chou

DOI: 10.4209/aaqr.2006.06.0005 | Volume: 6| Issue: 2| Pages: 170-179
PDF


Role of Fog in Urban Heat Island Modification in Kraków, Poland

Anita Bokwa , Agnieszka Wypych, Monika J. Hajto

DOI: 10.4209/aaqr.2016.12.0581 | Volume: 18| Issue: 1| Pages: 178-187
PDF


Synoptic Weather Patterns and Associated Air Pollution in Taiwan

Chia-Hua Hsu, Fang-Yi Cheng

DOI: 10.4209/aaqr.2018.09.0348 | Volume: 19| Issue: 5| Pages: 1139-1151
PDF | Supplemental material


;