OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: Cloud property

Effects of Shipping-originated Aerosols on Physical Cloud Properties over Marine Areas near East China

Xin Xie, Xianming Zhang, Yanyu Wang, Rui Lyu, Guangqiang Zhou , Tiantao Cheng , Yuehui Liu, Yarong Peng, Qianshan He, Wei Gao, Xiang Li, Qian Zhang

DOI: 10.4209/aaqr.2018.11.0415 | Volume: 19| Issue: 7| Pages: 1471-1482
PDF


;