OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: Cement kiln

Formation, Reduction and Emission Behaviors of CBzs and PCDD/Fs from Cement Plants

Ye-Qing Li, Ming-Xiu Zhan, Tong Chen , Jiang Zhang, Xiao-Dong Li, Jian-Hua Yan, Alfons Buekens

DOI: 10.4209/aaqr.2016.01.0045 | Volume: 16| Issue: 8| Pages: 1942-1953
PDF


Adsorption of Dioxins on the Entering Raw Meal

Ming-Xiu Zhan, Jian-Ying Fu, Tong Chen , Ye-Qing Li, Xiao-Dong Li, Jian-Hua Yan, Alfons Buekens

DOI: 10.4209/aaqr.2016.01.0004 | Volume: 16| Issue: 7| Pages: 1764-1774
PDF


The Emission of Polychlorinated Dibenzo-p-dioxins and Polychlorinated Dibenzofurans from Steel and Cement-Kiln Plants in Vietnam

Nguyen Van Thuong, Vu Duc Nam, Nguyen Thi Minh Hue, Le Ke Son, Nguyen Van Thuy, Hoang Duong Tung, Nguyen Anh Tuan, Tu Binh Minh, Do Quang Huy, Nguyen Hung Minh

DOI: 10.4209/aaqr.2013.03.0099 | Volume: 14| Issue: 4| Pages: 1189-1198
PDF


Suppression of PCDD/Fs by Raw Meal in Cement Kilns

Xiaoqing Lin, Longjie Ji, Mingxiu Zhan , Lingshu Wang, Tong Chen, Shengyong Lu, Xiaodong Li, Jianhua Yan

DOI: 10.4209/aaqr.2018.01.0023 | Volume: 18| Issue: 4| Pages: 1032-1043
PDF | Supplemental material


;