OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: Ce-Ti oxide

Deactivation of Ce-Ti Oxide Catalyst by K3PO4 for the Selective Catalytic Reduction of NO with NH3

Ye Jiang , Chengzhen Lai, Shaojun Liu, Guitao Liang, Changzhong Bao, Weiyun Shi, Shiyuan Ma

DOI: 10.4209/aaqr.2018.06.0215 | Volume: 19| Issue: 2| Pages: 422-430
PDF | Supplemental material


Enhanced Low-temperature NH3-SCR Activity over Ce-Ti Oxide Catalysts by Hydrochloric Acid Treatment

Ye Jiang , Weiyun Shi, Mingyuan Lu, Qingyi Li, Chengzhen Lai, Wenqian Gao, Lin Yang, Zhengda Yang

DOI: 10.4209/aaqr.2019.04.0184 | Volume: 19| Issue: 11| Pages: 2381-2386
PDF


;