OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: Carbonyl compounds

On-Road Emission Characteristics of Carbonyl Compounds for Heavy-Duty Diesel Trucks

Zhiliang Yao , Xi Jiang, Xianbao Shen, Yu Ye, Xinyue Cao, Yingzhi Zhang, Kebin He

DOI: 10.4209/aaqr.2014.10.0261 | Volume: 15| Issue: 3| Pages: 915-925
PDF


Emission Reductions of Carbonyl Compounds in a Heavy-Duty Diesel Engine Supplemented with H2/O2 Fuel

Hsin-Kai Wang, Kang-Shin Chen , Yuan-Chung Lin

DOI: 10.4209/aaqr.2013.01.0002 | Volume: 13| Issue: 6| Pages: 1790-1795
PDF


Emission of Carbonyl Compounds from Cooking Oil Fumes in the Night Market Areas

Danielle E. Que, How-Ran Chao , Yi-Chyun Hsu , Kangping Cui, Shida Chen, Lemmuel L. Tayo, Rachelle D. Arcega, Ying-I Tsai, I-Cheng Lu, Lin-Chi Wang, Li-Hao Young, Kwong-Leung J. Yu, Chane-Yu Lai, Wen-Che Hou, Sheng-Lun Lin

DOI: 10.4209/aaqr.2019.06.0289 | Volume: 19| Issue: 7| Pages: 1566-1578
PDF | Supplemental material


;